BAS QF 2.15 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на организатор на изпитвания за пригодност
BAS QA 2.15.1 Заявление за акредитация на организатор на изпитвания за пригодност
BAS QA 2.15.2 Обща информация за организатор на изпитвания за пригодност
BAS QA 2.15.3 Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17043
BAS QA 2.15.4 Подизпълнители
BAS QA 2.15.5 Персонал на организатор на изпитвания за пригодност
BAS QA 2.15.6 Декларация за усвоените видове. Схеми за изпитвания за пригодност и статистически методи