Какво е акредитация?

Акредитацията е официално признаване на компетентност за изпълнение на конкретни задачи от специализиран държавен орган (в случая ИА БСА –Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация). Акредитацията от ИА БСА означава, че органа по оценка на съответствието е  оценен и постоянно контролиран да доказва своята компетентност, безпристрастност и възможности да прави оценки за съответствие  срещу международно признати стандарти.

Акредитация: второ ниво на проверка

Определението и ролята на акредитацията могат да бъдат замислени като средство за осигуряване на увереност относно извършените дейности от органи за оценка на съответствието. Акредитацията служи за укрепване на доверието между заинтересованите страни: органа по оценка на съответствието, потребителите или доставчиците на услуги, клиенти и партньори, публични органи и др.

Акредитация: цялостен доброволен подход

В около половината от случаите прибягването до акредитация е доброволна инициатива. През последните години обаче този подход се налага все повече в регулаторната област. Понякога публичните власти изискват акредитация като предпоставка за бъдещо одобрение.

Акредитация: силна ангажираност

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е национален орган по акредитация  и единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието. Като акредитиращ орган, ние проверяваме и удостоверяваме независимостта, безпристрастността и компетентността на органите за определен период: 4 години. Този процес се прекъсва от оценки за поддържане на акредитацията (планови и извънредни) с цел проверка на изпълнението на изискванията за акредитация.