Дейността на ИА БСА се основава на изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара, а в националното законодателство е регламентирана със Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС). Дейността на ИА БСА се основава и на стандарт БДС EN ISO/IEC 17011 “Оценка на съответствието – общи изисквания към органи по акредитация, извършващи акредитация на органи за оценка на съответствието (ООС)”.

В допълнение към политиката по качество, ИА БСА разработва политики по конкретни области от своята дейност, като:

  • Трансграничната политика за акредитация;
  • Политики относно специфични схеми за оценяване на съответствието;
  • Политиката относно дейностите по обучение;
  • Политики за преход и др.

Актуални политики


ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕХОД, УТВЪРДЕНИ ОТ IAF и ILAC