Преминаване към нови стандарти за акредитация на верификационни органи в рамките на СТЕ на ЕС (ЕU ETS)

1.  Въведение

В съответствие с Резолюция 2019-14 на IAF,  БДС EN ISO / IEC 17029: 2019 е създаден като нормативен документ за акредитация на органи, които извършват верификация и/или валидиране. В съответствие с Резолюция 2019-19 на IAF е решено, че акредитацията съгласно EN ISO 14065: 2020 предполага акредитация съгласно EN ISO / IEC 17029: 2019.

Към 01.06.2022г. ИА БСА е акредитирала три органа за оценка на съответствието съгласно изискванията на БДС EN ISO 14065: 2013.

EN ISO 14065: 2020 беше публикуван през декември 2020 г.

Действащите акредитации съгласно EN ISO 14065: 2013 трябва да бъдат прехвърлени към EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020 преди 31.12.2023г.

С настоящата информация ИА БСА представя подход за оценка на промените, който ще използва, за да се даде възможност на всеки верификационен орган, да демонстрира съответствието си с изискванията на промените в рамките на определеният от IAF срок.

2. Подход на ИА БСА за оценката на въвеждане на изискванията. 

2.1 Общи положения

След 01.07.2022г. ИА БСА ще приема заявления за акредитация, преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация на Верификационни органи само в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020 .

След 01.09.2022г. ИА БСА ще извършва оценки на верификационни органи само по изискванията на EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020.

 2.2 Представяне на План за действия за въвеждане на изискванията на стандарт EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020 .

От верификационните органи  се изисква да представят Анализ на промените и План за действия за преход до 01.09.2022. Тази информация ще бъде използвана за планиране на оценката на промените.

Планът за действие трябва да демонстрира, че верификационния орган :

- е анализирал  и разбрал изискванията на стандарт EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020 .

 и е установил необходимостта и е извършил промени в документирана система за управление, структурата на органа, процеса на верификация и др.

- е определил изискванията относно компетентността на персонала, планирани са и са извършени обучения  и др.;

- е определил и предприел действията, за оценка на ефективното прилагане на всички промени, така че да съответства на изискванията на стандарт EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020 (провеждане на вътрешни одити, преглед от ръководството и др.).

Планът трябва да съдържа график и срокове за провеждане на действията, съобразени с планираните оценки за надзор, преакредитация, извънредни оценки и отговорни лица.

2.3  Процесът на оценка на измененията ще включва следните етапи на оценка:

Оценка на Анализ на промените и План за действия за преход

При планиране и подготовка на офис оценка на верификационния орган, Водещият оценител определен да извърши офис оценката ще направи преглед на представения Анализ на промените и План за действия за преход и съответната документация и документирани доказателства за прилагане на новите изисквания.

Офис оценка;

ИА БСА ще извършва оценка на промените по време на планова оценка (надзор или преакредитация), като се спазва реда на Процедурата за акредитация (BAS QR 2) и Инструкцията за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори (BAS QI 2), като се предвиди допълнително време за оценка на предприетите действия.

Преиздаване на сертификати за акредитация

След установяване, чрез оценка за преход, че акредитираните на верификационните органи по ISO/IEC 14065:2013 съответстват на изискванията за акредитация (EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020), ИА БСА ще преиздава сертификатите за акредитация с позоваване на изискванията на EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020 със срок на валидност съгласно действащия сертификат за акредитация.

Сертификатите ще бъдат преиздавани само след привеждане на системата за управление на верификационния орган на изискванията на стандарт EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020 и при закрити несъответствия, установени по време на оценката за преход, в съответствие с т.4.3.5.2 от Процедурата за акредитация BAS QR 2.

Ако преди края на преходния период, верификационния орган не е демострирал съответствие с изискванията на стандарт EN ISO / IEC 17029: 2019 и EN ISO 14065: 2020, агенцията ще констатира неизпълнение на изискванията и след края на преходния период (31.12.2023г.), ще отнеме предоставената акредитация на верификационния орган.