Правилата и предпоставките за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) (можете да изтеглите от ТУК :

Ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ:

“Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се прилага Глава четвърта от ЗДОИ.

Информация за Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация може да изтеглите от ТУК: (BAS QR 24) 

Заявленията за достъп до обществена информация се подават на адрес:

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

1797 София, бул. “Д-рГ.М. Димитров” № 52 А, ет. 7

факс:  873-53-03

или по електронен път

e-mail: doi@nab-bas.bg

Отговорно звено: Деловодство А , тел.: 02 97 66 401, тел.: 02 873 53 02, факс: 02 873 53 03, 

(всеки работен ден от 9.00 до 17.30ч.)

От тук може да изтеглите бланки на документи във връзка с искания за предоставяне на обществена информация.

BASQА 24.1             Заявление за достъп до обществена информация

BAS QA 24.2            Протокол за устно запитване по ЗДОИ

При подаване по електронен път на заявление за достъп до обществена информация не се изисква електронен подпис.

 

Достъпът до обществена информация е безплатен. Дължимите разходи са съобразени с определените от министъра на финансите нормативи за предоставяне на ООИ и СОИ, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г., и са класифицирани според вида на носителя на информацията, както следва:

- дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

- CD - 1 брой - 0,50 лв.;

- DVD - 1 брой - 0,60 лв.;

- разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;

- ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;

- факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;

- видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

- аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;

- писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.

Забележка: Посочените стойности не включват ДДС.

Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в касата на Агенцията или по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG93BNBG96613100149701

BIC: BNBGBGSD

при Българска Народна Банка,

като основание за плащане се посочва регистрационният номер на заявлението.

Разходите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са съобразно чл. 41 ж, ал. 5, т. 1 от ЗДОИ.

Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация се извършва в приемната на ИА БСА на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 7  и в работното време на Агенцията всеки работен ден от 9.00 до 17.30ч.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция  „Българска служба за акредитация“ за 2017 г., можете да изтеглите от ТУК:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция  „Българска служба за акредитация“ за 2018 г., можете да изтеглите от ТУК:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция  „Българска служба за акредитация“ за 2019 г., можете да изтеглите от ТУК:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция  „Българска служба за акредитация“ за 2020 г., можете да изтеглите от ТУК:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция  „Българска служба за акредитация“ за 2021 г., можете да изтеглите от ТУК:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция  „Българска служба за акредитация“ за 2022 г., можете да изтеглите от ТУК:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция  „Българска служба за акредитация“ за 2023 г., можете да изтеглите от ТУК:

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и форматите , в които е достъпна /2021/
Лист за обратна връзка BAS QF 7.13