№ ред

Име, презиме, фамилия на декларатора

Длъжност

Дирекция/Отд ел

Дата на деклариране

Вид декларация

Забележк а

1

2

3

4

5

6

7

1

Тодор Христов Гунчев

Главен

секретар

05.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)

2

Тодор Христов Гунчев

Директор

АПФСО

05.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2

3

Владо Ванков Халачев

Директор

АПФСО

10.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)

4

Владо Ванков Халачев

Главен

счетоводит ел

АПФСО

10.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

5

Даниела Михайлова Михайлова

Главен експерт

АПФСО

10.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

6

Петя

Цветанова Иванова

Главен експерт

АПФСО

14.04.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)


7

Миглена Николова Николова

Старши

счетоводит ел

АПФСО

11.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

8

Диана

Стефанова Тошевска

Счетоводит ел

АПФСО

08.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)

9

Радослава Николаева Паскалева

Младши експерт

АПФСО

30.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)

10

Кристиян Петров Торлозов

Младши експерт

АПФСО

30.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)


11

Марина Маринова Георгиева

директор

АООС

15.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

12

Милена Вълчева Димитрова

директор

АООС

15.01.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

при напускан е


13

Миглена Тихомирова Генкова

Началник отдел

АООС/АЛ

25.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

14

Стефан Томов Янев

Държавен инспектор

АООС/АЛ

14.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

15

Боян Евгениев Иваничков

Държавен инспектор

АООС/АЛ

20.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

16

Мила Лори Павлова

Главен инспектор

АООС/АЛ

18.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)

17

Стоян Христов Иванов

Главен инспектор

АООС/АЛ

27.04.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

18

Дора Монева Енева

Главен инспектор

АООС/АЛ

11.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

19

Асен

Александров Лилов

Старши инспектор

АООС/АЛ

15.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)


20

Асен

Александров Лилов

Старши инспектор

АООС/АЛ

09.07.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси

при напускан е

21

Александра Николова Кръстева

Старши инспектор

АООС/АЛ

09.07.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

22

Мария Пламенова Велева

Старши испектор

АООС/АЛ

14.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)

23

Данка Янкова Господинова

Началник отдел

АООС/ АОСОК

05.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

24

Атанас Георгиев Йосифов

Главен инспектор

АООС/ АОСОК

27.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

25

Лилия Борисова Анастасова

Главен инспектор

АООС/ АОСОК

29.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

26

Рангел Иванов Кръстанов

Главен инспектор

АООС/ АОСОК

14.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

27

Даниела Иванова Драганова

Главен инспектор

АООС/ АОСОК

08.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

28

Теменужка Иванова Благоева

Главен инспектор

АООС/ АОСОК

27.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

29

Румяна

Георгиева Маринкова

Главен инспектор

АООС/ АОСОК

11.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

30

Симона Димитрова Петкова

Старши инспектор (за хора с трайни

увреждания

) Симона Петкова/ЛО Г

АООС/ АОСОК

10.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

31

Марина Мартинова

Александрова

Старши инспектор

АООС/ АОСОК

07.05.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

32

Павел Георгиев Иванов

Старши инспектор

АООС/ АОСОК

08.06.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество

(ежегодна)

33

Анна Сашова Йорданова

Главен

експерт –ЧР

АПФСО

05.10.2020

 

Декларация за

несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1
34

Анна Сашова Йорданова

Главен

експерт –ЧР

АПФСО

16.10.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)

35

Донка Петрова Петрова

Инспектор

АООС/ АОСОК

12.10.2020

Декларация за

несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1

36

Цанко Лазаров Марков

Старши инспектор

АООС/ АЛ

15.10.2020

Декларация за

несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1

37/ вх.№22- 02/017/Р

/28.10.20 20

Десислава

Александрова Симеонова

Главен

експерт - ЧР

АПФСО

26.10.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество (към дата на освобождаване)

Чл.37.т.т. 1-6 и т.9 и чл. 38, ал.

1 .т.4

38

Донка Петрова Петрова

Инспектор

АООС/ АОСОК

06.11.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)

39

Цанко Лазаров Марков

Старши инспектор

АООС/ АЛ

13.11.2020

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 част I: имущество и част II: интереси (при

встъпване в длъжност)