BAS QI 2 Инструкция за Управление на програмите за оценяване.
Приложение 1 към BAS QI 2 Приложение 1 към BAS QI 2
Обединения на икономическите сектори/дейности в клъстери за целите на определяне на броя наблюдения при оценки на органи по сертификация по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001
версия 5, ревизия 2, в сила от 15.10.2021г. Приложение 2 към BAS QI 2
Вътрешни указания за извършване на наблюдения на дейността на ООС от Екипи от оценители на ИА БСА
BAS QI 2 (ОССУ) Приложение 3 към BAS QI 2 (ОССУ)
Указания за представяне на информация от ОССУ за дейността им по определени показатели съгласно изискванията на IAF MD 15
BAS QI 2 (ОСЛ) Приложение 3 към BAS QI 2 (ОСЛ)
Указания за представяне на информация от ОСЛ за дейността им през предходната година
BAS QI 2 (ОСП) Приложение 3 към BAS QI 2 (ОСП)
Указания за представяне на информация от ОСП за дейността им през предходната година
BAS QI 2 (ОВВ) Приложение 3 към BAS QI 2 (ОВВ)
Указания за представяне на информация от орган за валидация и верификация (ОВВ) за дейността им през предходната година
BAS QI 2 (ОК) Приложение 3 към BAS QI 2 (ОК)
Указания за представяне на информация от ОК за дейността им през предходната година
BAS QI 2 (ЛИ) Приложение 3 към BAS QI 2 (ЛИ)
Указания за представяне на информация от Лаборатории за изпитване за дейността им през предходната календарна година
BAS QI 2 (ЛК) Приложение 3 към BAS QI 2 (ЛК)
Указания за представяне на информация от Лаборатории за калибриране за дейността им през предходната календарна година
BAS QI 2 (МЛ) Приложение 3 към BAS QI 2 (МЛ)
Указания за представяне на информация от Медицински лаборатории за дейността им през предходната календарна година
BAS QI 2 Приложение 6 към BAS QI 2
Инструкция за прилагане на т. 8.2 и т.5.2 от BAS QR 2 за оценяване на промени в нормативните актове от обхвата на акредитация на ООС
BAS QI 2.3 BAS QI 2.3
BAS QI 2.4 BAS QI 2.4
Инструкция за акредитация на органи за оценяване на съответствието, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011 от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
BAS QI 4 BAS QI 4
Инструкция за критериите и методите на акредитация на проверяващи по околната среда съгласно Регламент (ЕО) №1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета
BAS QI 11 BAS QI 11
Инструкция за етично поведение на служителите от администрацията на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”
BAS QI 12 BAS QI 12
Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органи по валидация и верификация
BAS QI 18 BAS QI 18
Инструкция за дейностите по оценка на технически служби
BAS QI 19 BAS QI 19
Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органи за сертификация на биологично продукти, съгласно регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета
Приложение 4 към BAS QI 19 Приложение 4 към BAS QI 19
BAS QI 21 BAS QI 21
Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на организатори на зпитвания за пригодност, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043
BAS QI 22 BAS QI 22
Инструкция за управление на извънредни събития или обстоятелства засягащи акредитирани от ИА БСА органи и техните клиенти
BAS QI 24 BAS QI 24
Инструкция за формулиране на обхват на акредитация на лаборатории извършващи калибриране
BAS QI 2.6 BAS QI 2.6
Инструкция за акредитация на органи за оценяване на съответствието-лаборатории за изпитване за целите на официалния контрол, провеждан от БАБХ- Оценяване съвместно с БАБХ
BAS QI 25 BAS QI 25
Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на Органи за сертификация извършващи сертификация по ISO 37001 Системи за управление за борба с подкупването