За да видите регистъра на акредитираните верификационни органи на български и на английски език, моля, кликнете върху иконата: https://www.nab-bas.bg/registar.html

Обръщаме Ви внимание, че обхватите на предоставената акредитация се актуализират при промяна в обхвата  или  данни за контакт (включително промяна на името). Публикуваната на нашия сайт информация е потвърждение, че верификационните органи имат валидна акредитация от ИА БСА  за публикувания обхват.

Промени по отношение на държавите-членки, в които верификационните органи да извършват верификации се съобщават на ИА БСА в случаите, когато имат нови клиенти. Обхватите на предоставената акредитация се актуализират, за да се отразят тези промени, което ще осигури актуалността на информацията.

Административни мерки

Член 53 от Регламент (ЕС)  № 2018/2068 гласи, че:

„Националният орган по акредитация може да прекрати временно, да отнеме или да намали обхвата на акредитацията на проверяващ орган, който не изпълнява изискванията на настоящия регламент.

Националният орган по акредитация може да прекрати временно, да отнеме или да ограничи обхвата на акредитацията на верификационния орган по искане на същия.

Националният орган по акредитация установява, документира, прилага и поддържа процедура за временно прекратяване на акредитацията, отнемане на акредитацията и ограничаване на обхвата на акредитация….“

Когато ИА БСА  установи, че са необходими административни мерки, те ще бъдат публикувани в секция „Регистри“ на интернет страницата на агенцията.

Данни за контакт:

За повече подробности относно акредитацията на верификационни органи, моля свържете се с:

Г-жа Ирена Бориславова - i.borislavova@nab-bas.bg

Акредитирани верификационни органи 30 ОВ, 12 ОВ и 11 ОВ