На 17.05.2017 г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ /ИА БСА/ стартира изпълнението на проект  BG16RFOP002-2.008-0001  „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, финансиран по Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020.

Основната цел на проекта е  да допринесе за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията от ИА БСА.

За изпълнение на основната си цел, проекта предвижда комплекс от мерки за подобряване инфраструктурата по качество, а от там за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията. Мерките включват: провеждане на на специализирани информационни събития и обучения за потребители на услугите по акредитация; популяризиране ролята и значението на акредитацията за гарантиране спокойствието на крайният потребител на стоки и услуги; внедряване на съвременни ИКТ рашения, необходими за ефективното управление на услугите, предоставени на бизнеса; провеждане на 20 проучвания в областите „изпитване“ и „калибриране“ за оценка на съответствието на предоставяните услуги чрез междулабораторни сравнения в областите на изпитване; въвеждане на нова дейност за ИА БСА - акредитация за целите на нотификацията, други.

 Проектът ще се изпълни в рамките на 30 месеца и ще надгради изпълнените до момента проекти, реализирани от Кандидата по предходния оперативен период.

За повече информация може да намерите тук