На 17.05.2017г. Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.008-0001-C01 за реализацията на проект  „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на ЕС. 
Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията от ИА БСА. 
Основните дейности по проекта включват:
- Провеждане на специализирани информационни събития за потребители на услугите по акредитация и крайни потребители
- Популяризация и утвърждаване на значимостта от акредитация. Изработване и популяризиране на специализирани видео – материали. Разработване и разпространение на специализирани информационно - образователни материали за популяризиране на дейността по акредитация
- Оптимизиране и технологично обновление на информационната инфраструктура на ИА БСА, необходимо за ефективното управление на услугите, предоставени от ИА БСА на българските предприятия
- Организиране и провеждане на обучения на персонала във връзка с предоставяните нови услуги и дейности от ИА БСА на българските предприятия
- Специализирани обучения за лица, подлежащи на акредитация (обучения за краен потребител )
- Извършване на анализи, целящи усъвършенстване на дейността по акредитация;
- Надграждане на съществуващи регистри с данни и създаване на съвместна платформа за обмен на данни на държавни субекти от инфраструктура по качеството и защита на потребителя (ДАМТН, БИМ, КЗП, БИС, компетентни органи и др.)
- Проучване на предоставяните от акредитираните от ИА БСА органи за оценка на съответствието услуги чрез междулабораторни сравнения
- Участия в работни групи и конференции на екипа на ИА БСА
- Въвеждане на нова дейност за ИА БСА - акредитация за целите на нотификацията
- Други: Публичност и визуализация на проекта; Организация и управление на проекта.
Очакваните резултати: превръщането на ИА БСА в модерен и ефективен орган по акредитация, способен да оперира ефективно на променящия се съвременен пазар и преодолява всички съществуващите пречки при осъществяването на държавната политика в областта на оценяването на съответствието съгласно международни регламенти и стандарти. На свой ред това ще доведе и до подобряване на основните елементи от националната инфраструктура по качеството и като краен резултат повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, участващите в нея пазарни субекти, в т.ч. малкия и среден бизнес.

Определеният срок за изпълнение на проекта бе 30 месеца, но поради обстоятелствата, свързани с пандемията COVID-19 и свързаните с това мерки за безопасност, проекта бе удължен като на 20.12.2021г успешно бе финализиран от Агенцията.

На 17.05.2017г. Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.008-0001-C01 за реализацията на проект  „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на ЕС.

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията от ИА БСА.

Основните дейности по проекта включват:

-        Провеждане на специализирани информационни събития за потребители на услугите по акредитация и крайни потребители

-        Популяризация и утвърждаване на значимостта от акредитация. Изработване и популяризиране на специализирани видео – материали.Разработване и разпространение на специализирани информационно - образователниматериали за популяризиране на дейността по акредитация

-        Оптимизиране и технологично обновление на информационната инфраструктура на ИА БСА, необходимо за ефективното управление на услугите, предоставени от ИА БСА на българските предприятия

-        Организиране и провеждане на обучения на персонала във връзка с предоставяните нови услуги и дейности от ИА БСА на българските предприятия

-        Специализирани обучения за лица, подлежащи на акредитация (обучения за краен потребител )

-        Извършване на анализи, целящи усъвършенстване на дейността по акредитация;

-        Надграждане на съществуващи регистри с данни и създаване на съвместна платформа за обмен на данни на държавни субекти от инфраструктура по качеството и защита на потребителя (ДАМТН, БИМ, КЗП, БИС, компетентни органи и др.)

-        Проучване на предоставяните от акредитираните от ИА БСА органи за оценка на съответствието услуги чрез междулабораторни сравнения

-        Участия в работни групи и конференции на екипа на ИА БСА

-        Въвеждане на нова дейност за ИА БСА - акредитация за целите на нотификацията

-        Други: Публичност и визуализация на проекта; Организация и управление на проекта.

Очакваните резултати: превръщането на ИА БСА в модерен и ефективен орган по акредитация, способен да оперира ефективно на променящия се съвременен пазар и преодолява всички съществуващите пречки при осъществяването на държавната политика в областта на оценяването на съответствието съгласно международни регламенти и стандарти. На свой ред това ще доведе и до подобряване на основните елементи от националната инфраструктура по качеството и като краен резултат повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, участващите в нея пазарни субекти, в т.ч. малкия и среден бизнес.

 

Определеният срок за изпълнение на проекта бе 30 месеца, но поради обстоятелствата, свързани с пандемията COVID-19 и свързаните с това мерки за безопасност, проекта бе удължен като на 20.12.2021г успешно бе финализиран от Агенцията.