Процедурата за акредитация е основен документ описващ етапите на изпълнение на процеса по акредитация. Документът е разработен на основение на Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и БДС ЕN ISO/IEC 17011. Тази процедура се прилага при акредитация на всички органи за оценяване на съответствието (ООС), включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, които са акредитирани или желаят да се акредитират.


Процедура за акредитация BAS QR 2 Версия 8, ревизия 2 в сила от 01.01.2024г.

Приложение 1 към Процедура за акредитация на  BAS QR 2 в сила от 10.04.2020

Приложение 2 към т. 4.3.1 f) от Процедура за акредитация на BAS QR 2 в сила от 14.04.2020г.