Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е националният орган по акредитация на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 765/2008".

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието.Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА БСА) е национален орган по акредитация на:

 • лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории;
 • лаборатории за калибриране;
 • органи за контрол;
 • органи за сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти;
 • oргани за валидация и верификация;
 • органи за сертификация на системи за управление - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 39001;
 • органи по сертификация на лица;
 • проверяващи по околна среда (EMAS);
 • oрганизатори на изпитвания за пригодност (РТ)

ИА БСА извършва също инспекция и удостоверяване съответствието на лаборатории с Добрата лабораторна практика (ДЛП).

ИА БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) от 2001г. и е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за следните области:

 • Лаборатории за калибриране;
 • Лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории;
 • Органи за контрол;
 • Органи за сертификация на продукти;
 • Органи за сертификация на лица;
 • Органи за сертификация на системи за управление;
 • Органи за валидация и верификация.

ИА БСА в качеството си на Национален орган по акредитация, който е отговорен за акредитацията на проверяващи по околна среда (ПОС) и за надзора върху дейностите, извършени от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009, участва в заседания на Форум на органите по акредитация и лицензиращите органи (FALB) и е обект на партньорска оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околна среда.

ИА БСА е пълноправен член на  Международния акредитационен форум (IAF) от септември 2016г. и е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация (IAF MLA) за следната област:

 • Сертификация на лица
 • Сертификация на системи за управление (ISO 9001, ISO 14001)
 • Сертификация на продукти
 • Органи за валидация и верификация

ИА БСА е пълноправен член на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) от октомври 2016г. и е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация (ILAC MRA) за следните области:

 • Лаборатории за калибриране;
 • Лаборатории за изпитване;
 • Медицински лаборатории;
 • Органи за контрол.

ИА БСА работи на основата на законите на страната, на стандартите от серията ISO/IEC 17000, Ръководства на ЕА, ISO/IEC, IAF/ILAC. Агенцията разработва и възприема редица правила, норми, процедури, документи и организационни практики за хармонизиране с Европейското право. ИА БСА взаимодейства с физически и юридически лица от държавния и неправителствения сектор.

За отделните области на акредитация са утвърдени Технически комитети по акредитация (ТКА), които имат съвещателни функции относно техническите изисквания за акредитация и техническите въпроси по прилагане на системите за акредитация.

Комисията по акредитация и Комисията по възражения в системата на ИА БСА гарантират обективността и безпристрастността на решенията за акредитация.

Агенцията провежда образователно-квалификационна дейност за своите служители и за външни оценители по програми, осигуряващи компетентност съизмерима с международните изисквания.

ИА БСА поддържа преки делови отношения и осъществява ползотворно сътрудничество с международни организации и с национални институции от инфраструктурата по качество.

Чрез своята дейност ИА БСА осигурява конкурентноспособността на произвежданите у нас стоки по международните и европейски стандарти за качество и безопасност, като насърчава утвърждаването им на българския и на световния пазар.

Кратка историческа справка:

Националният орган по акредитация - Българска служба за акредитация е създаден на 23 ноември 1998г. с Постановление на Министерски съвет № 228 от 23 октомври 1998г.

При създаването, Българска служба за акредитация е към Комитета по стандартизация и метрология (КСМ) и се състои от 15 човека с основни функции по акредитация на:

 • лаборатории за изпитване или за калибриране;
 • юридически лица за сертификация на продукти, на системи по качество и на лица;
 • юридически лица за контрол съгласно изискванията на БДС EN 45004

Преди създаването на службата през 1998г., дейността по акредитация на лаборатории за изпитване е извършвана от отдел "Акредитация на лаборатории" към КСМ, а дейността по акредитация на лаборатории за калибриране от отдел "Акредитация на лаборатории за калибриране" към Национален център по метрология (НЦМ) към КСМ. До 1998г. не е извършвана акредитация на органи по сертификация и органи за контрол с официално обявена процедура от КСМ или друга организация в България.

През 1999г. във връзка с §4 на Закона за администрацията, Българската служба за акредитация към КСМ се преобразува в Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) към Министъра на икономиката.

През 2005г. се обнародва първият закон, регламентиращ условията и реда за извършване на акредитация с наименование „Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация”, обн. ДВ, бр. 100 от 13.12.2005г., в сила от 14.01.2006г. Законът определя ИА БСА като специализиран държавен орган за акредитация на лицата, които осъществяват дейностите по: изпитване, калибриране, сертификация на продукти, сертификация на системи за управление, сертификация на персонал, както и на органи за контрол и проверяващи по околна среда. Със закона се разширяват правомощията на агенцията с тези по акредитация на Проверяващи по околна среда (EMAS).

На 1 юни 2010г. са приети изменения и допълнения към закона от 2005г. като се променя и наименованието на закона от „Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация” на „Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС), обн. ДВ, бр. 41 от 2010г., в сила от 01.06.2010г.

Законът определя Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" като национален орган по акредитация на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета. ЗНАООС посочва ИА БСА като единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Към момента, агенцията е държавен орган, юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОТ ИА БСА АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОРГАНИ

В изпълнение на клауза 4.4.6 от БДС EN ISO/IEC 17011:2017, ИА БСА изготвя документиран анализ относно свързаните с нея органи, който се докладва на преглед от ръководството и се представя за информация на заинтересованите страни, представени в Съвета по акредитация.
Анализът е въз основа на проучване на всички Министерства и свързаните с тях структури, като идентифицира и документира тези, предоставящи услуги за оценяване на съответствието или консултантски услуги и анализира взаимоотношенията на ИА БСА с тях, с цел определяне на възможните конфликти на интереси. Анализът показва, че съответните структури, идентифицирани като свързани с агенцията органи:

 - имат различно висше ръководство за дейностите по разработване на политики, свързани с функционирането на органа за акредитация; за контрол върху изпълнението на политиките и процедурите; за контрол върху финансите на органа за акредитация; за решения за акредитация; за задълженията по договор;за делегиране на правомощия на комитети или отделни лица, при необходимост от предприемане на определени действия от името на висшето ръководство;

- имат персонал, различен от този, зает в процеса на вземане на решение за акредитация;

- нямат възможност да влияят на резултата на оценката за акредитация;

- имат съвсем различни имена, лога и символи,

поради което не компрометират конфиденциалността, обективността и безпристрастността на дейността по акредитация, извършвана от ИА БСА.