УВАЖАЕМИ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО,
Съгласно политиката на ИА БСА и т. 8.1 q) от Процедура за акредитация BAS QR 2, задължение на кандидатите за акредитация и акредитираните лаборатории е да участват в междулабораторни сравнения (Intеrlaborаtory Comparison - ILC) и изпитвания за пригодност (Proficiency Testing - PT). ИА БСА счита участието в ILC/РТ за особено значим инструмент за доказване на техническата компетентност и определя правилата за участие и изискванията към организаторите (провайдърите) в Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18, версия 3.
ИА БСА публикува информация за акредитирани, съгласно EN ISO/IEC 17043 организатори (провайдъри), като посочва кратка информация за областите на дейност и официални данни за контакти.
ИНЖ. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  ИА БСА
01.02.2016г