УВАЖАЕМИ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО,
Съгласно политиката на ИА БСА и т. 8.1 q) от Процедура за акредитация BAS QR 2, задължение на кандидатите за акредитация и акредитираните лаборатории е да участват в междулабораторни сравнения (Intеrlaborаtory Comparison - ILC) и изпитвания за пригодност (Proficiency Testing - PT). ИА БСА счита участието в ILC/РТ за особено значим инструмент за доказване на техническата компетентност и определя правилата за участие и изискванията към организаторите (провайдърите) в Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18, версия 3.
ИА БСА публикува информация за акредитирани, съгласно EN ISO/IEC 17043 организатори (провайдъри), като посочва кратка информация за областите на дейност и официални данни за контакти.
ИНЖ. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  ИА БСА
01.02.2016г

УВАЖАЕМИ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО,

Съгласно политиката на ИА БСА и т. 8.1 q) от Процедура за акредитация BAS QR 2, задължение на кандидатите за акредитация и акредитираните лаборатории е да участват в междулабораторни сравнения (Intеrlaborаtory Comparison - ILC) и изпитвания за пригодност (Proficiency Testing - PT). ИА БСА счита участието в ILC/РТ за особено значим инструмент за доказване на техническата компетентност и определя правилата за участие и изискванията към организаторите (провайдърите) в Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18, версия 3.

ИА БСА публикува информация за акредитирани, съгласно EN ISO/IEC 17043 организатори (провайдъри), като посочва кратка информация за областите на дейност и официални данни за контакти.

 

ИНЖ. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  ИА БСА

28.02.2022г.

______________________________________________________________

IFA-Tulln е част от Университета за природни ресурси и естествени науки (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna – www.boku.ac.at), която е акредитиран организатор на схеми за изпитвания за пригодност (РТ провайдър) в областта на водите, притежаващ акредитация от Австрийския национален орган по акредитация (АА) - сертификат рег.№0428/2020.

Повече за обхвата на акредитация, както и за конкретните планирани дейности можете да научите от интернет страницата на организацията:

www.ifatest.eu

 28.02.2022г.

______________________________________________________________

“ADVANCED TECHNOLOGY GROUP” ООД е акредитиран организатор на схеми за изпитвания за пригодност (РТ провайдър) в областта на безразрушинелните изпитвания, притежаващ акредитация от Словашкия национален Орган по Акредитация (SNAS) - сертификат рег.№628/2016.

Обхватът на акредитация включва видове безразрушителни изпитвания: 

 

Изпитване с проникващи течности (PT)

Радиография (RT)

Ултразвуково изпитване (UT)

Визуален контрол (VT)

Изпитване с вихрови токове (ЕТ)

Магнитно-прахово изпитване  (МТ)

Изпитване на херметичност (LT)

Повече за обхвата на акредитация, както и за конкретните планирани дейности можете да научите от интернет страницата на организацията:

www.atg.cz

 15.08.2018г.

______________________________________________________________

ИНТЕРПРОДЖЕКТ EООД е акредитиран организатор на схеми за изпитвания за пригодност (РТ провайдър), притежаващ акредитация от Словашката Национална Акредитационна Служба (SNAS).

Обхватът на акредитация включва: води, отпадъчни води, храни от растителен произход, храни от животински произход, вина, спиртни напитки, пиво, безалкохолни и енергийни напитки, твърди горива, течни горива, текстил и текстилни изделия, козметични и бтови химични продукти (козметика, етерични масла, детергенти), почви.

Повече за обхвата на акредитация, както и за конкретните планирани дейности можете да научите от сайта на организацията:

www.inter-project.bg

 17.11.2015г.

______________________________________________________________

Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” (ССЛСБ) е акредитиран провайдър за изпитвания за пригодност в областта на строителството, притежаващ акредитация от Словашката Национална Акредитационна Служба (SNAS).

Обхватът на акредитация включва осем вида продукти и материали в областта на строителството, както следва: едри и дребни добавъчни материали, втвърден бетон, минерално брашно и собствен прах, битум и битумни продукти, строителни почви, продукти от бетон, асфалтови смеси и цимент.

Повече за областите, продукти и показателите, както и за конкретните планирани дейности можете да научите от сайта на организацията на следния линк:

htpp://www.ptprovider.sslsb.org

31.03.2014г.

______________________________________________________________

Междулабораторни сравнения на лаборатории за калибриране, организирани и провеждани от БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ):

Национална програма за провеждане на междулабораторни сравнения, организирани от БИМ можете да намерите на линк:

www.bim.government.bg/index.xsp?page=45EFD033F26511E1C2257B20004B028C

______________________________________________________________

За подпомагане на избора на ILC/PT, предоставяме на Вашето внимание следната информация:

Информация за междулабораторни сравнения, провеждани от Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM): http://www.irmm.jrc.be/interlaboratory_comparisons/Pages/index.aspx

______________________________________________________________

Европейската информационна система за изпитвания за пригодност (European Proficiency Testing Information System, EPTIS) е некомерсиална организация, чиято цел е да подпомогне потребителите в търсенето им на подходящи за тяхната дейност схеми за изпитвания за пригодност (PT схеми).
EPTIS e основана от Федералния институт за изследване и изпитване на материали (Federal Institute for Materials Research and Testing, BAM) и предоставя информация за междулабораторни сравнения и PT схеми във всички области. Дейността на EPTIS се подпомага от различни заинтересовани страни, в това число ILAC, ЕА, Eurachem, Eurolab, IAAC, IRMM.
Информация за организацията и за дейности й е публикувана на нейната интернет страница:
http://www.eptis.bam.de

За контакт и допълнителна на информация
EPTIS Secretariat
Dr. Manfred Golze
c/o BAM Federal Institute for Materials Research and Testing
12200 Berlin, Germany
Voice: +49-30-81041943
Fax: +49-30-81041947
E-mail: eptis@bam.de

______________________________________________________________

BIPEA- Bureau Inter Professionel d΄Edudes Analitiques- FRANCE
организира междулабораторни сравнения в областта на земеделието, земеделските храни и околната среда и е акредитирана като доставчик за схеми за изпитване на пригодност от COFRAC, акредитационен номер 1-1495 с валидност до 31 декември 2018 г.
Информация за организацията и за дейности й е публикувана на нейната интернет страница:
http://www.bipea.org.
За контакт и допълнителна на информация
email : contact@bipea.org;
commercial@bipea.org
тел: +33(1)-40-05-26-30, факс : +33(1)-42-09-26-85

______________________________________________________________

LGC Standards Proficiency Testing  

Международен доставчик на изпивания за пригодност, акредитиран от UKAS. Предлага изпивания за пригодност в областите на хранителната и фармацевтичната промишленост, екологията, съдебната медицина и клиничните изпитвания.

Подробна информация на: www.lgcpt.com  и www.lgcstandards.com

e-mail: ivan.genov@lgcgroup.com 

тел.: 0894 780 154, тел./факс: 02/971 49 55, 

______________________________________________________________

Laboratory Quality Services International (South Holland, IL)

Информация за организацията и за дейности й е публикувана на нейната интернет страница :

http://www.acronymfinder.com/Laboratory-Quality-Services-International-(South-Holland,-IL)-(LQSI).html

Обхват на акредитация, съгласно Сертификат за акредитация по ISO/IEC 17043:2010, издаден от The American Association for Laboratory Accreditation

http://www.a2la.org/scopepdf/3251-01.pdf

______________________________________________________________

DUCARES B.V. - Холандия

Информация за организацията и за дейности й е публикувана на нейната интернет страница : www:http://www.ducares.nl   E-mail:info@ducares.nl

Обхватът на акредитация e съгласно Сертификат за акредитация по ISO/IEC 17043:2010, издаден от  RvA. Холандия, Рег. № R 009

______________________________________________________________

Institut National de l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) - Франция

Информация за организацията и за дейности й е публикувана на нейната интернет страница : http://www.ineris.fr/

Обхват на акредитация, съгласно Сертификат за акредитация по ISO/IEC 17043:2010, издаден от COFRAC, №1-2291.