Обновяването на регистрите се извършва ежеседмично.

При необходимост от конкретна информация може да се подаде запитване на електронен адрес: office@nab-bas.bg или на факс: +359 2 873 5303, което следва да съдържа най-малко следното: при запитване по електронен път - име, фамилия и адрес на управление/адрес на местоживеене на подателя; при запитване по поща или факс - име, фамилия, подпис и адрес на подателя.