BAS QA 7.1.1 - НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОЦЕНИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ НА ИА „БСА” В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ I „СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ”

BAS QA 7.1.2 НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ II „СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ, ПРОВЕРЯВАЩИ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ДР.”

BAS QA 7.1.3 - НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ III „СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА”

BAS QA 7.1.4 -  НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОЦЕНИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ НА ИА „БСА” В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ IV „ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ”

BAS QA 7.1.5 - НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОЦЕНИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ НА ИА „БСА” В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ V „ИЗПИТВАНЕ”

BAS QA 7.1.6 - НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ VI „КАЛИБРИРАНЕ”

BAS QA 7.1.7 - НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ VII „ВЕРИФИКАЦИЯ”

BAS QA 7.1.8 - НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОЦЕНИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ НА ИА „БСА” В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ НА VIII. МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИИ

BAS QA 7.1.9 - НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОЦЕНИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ НА ИА БСА В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ НА  „ОРГАНИЗАТОРИ НА ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ”

BAS QF 7.5 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ КАРТОТЕКАТА

BAS QF 7.2 - ДОГОВОР С ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ/ОЦЕНИТЕЛ

BAS QA 7.1 - ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИА "БСА"

CV - ПРИМЕР