Уведомление за защита на данните Уведомление за защита на данните
Уведомление за защита на данните до работниците и служителите на Органите за оценяване на съответствието
BAS QF 16.1 декларация за поверителност и защита на личните данни
от 25.05.2018г. влиза в сила нова декларация за поверителност и защита на личните данни - BAS QF 16.1. версия 1, в сила от 25.05.2018г.
BAS QF 2.8, версия 2 Декларация по чл. 19, ал. 2 от ЗНАООС
BAS QF 2.8.1 Споразумение за акредитация
По смисъла на Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2 „приложения към заявленията за акредитация” или „приложения към процедурата” са тези формуляри, които в съответния списък на необходими документи по видове услуги (вж. т. 4.1.1.1 от BAS QR 2) са идентифицирани с код от системата за управление на агенцията (BAS QF 2.Х или BAS QA 2.X.Y).Съответните приложения следва да се ползват с уникалната им идентификация.