Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е администрация, която подпомага изпълнителния директор, Съвета по акредитация и създадените към агенцията комисии и технически комитети при осъществяване на правомощията им, осигурява и обезпечава организационно-технически тяхната дейност и административно обслужва гражданите, едноличните търговци и юридическите лица.

Административната структура на агенцията е определена с Устройствен правилник и включва:

  • изпълнителен директор,
  • заместник изпълнителен директор,
  • главен секретар
  • отговорник по качеството

и две дирекции - обща и специализирана администрация, както следва:

  • "Административно - правно и финансово – стопанско обслужване" (АПФСО) с 9 бр. персонал  и
  • "Акредитация на органи за оценяване на съответствието" (АООС) с 30 бр. персонал.

Към Дирекция АООС като част от ръководния състав на ИА БСА се определя лице за Държавен инспектор.

Структурна схема на ИА БСА

Функционална схема на ИА БСА

Линк към Административния регистър