Ценоразписът на ИА БСА е одобрен от Съвета по акредитация и утвърден от изпълнителния директор - BAS QR 8.

BAS QR 8, версия 8, ревизия 1  в сила от 1 януари 2024 година - ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ, извършвани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”.


УКАЗАНИЯ за определяне на броя показатели


Плащания за услугите по акредитация можете да извършвате на следния

IBAN: BG93BNBG96613100149701,
BIC: BNBGBGSD
при Българска Народна Банка.