Кандидатите за акредитация следва да подадат писмено заявление* до ИА БСА, съдържащо формуляри и документи надлежно попълнени и подписани от посоченото в тях лице. Заявлението за акредитация е комплект от документи посочени в списък на необходимите документи според областта на акредитация както следва:


BAS QF 2.8 - Декларация по чл. 19, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
BAS QF 2.13 - Декларация по отношение на свързани органи/ лица

Внимание: Комплектът от документи трябва да бъде с последователно номерирани страници и съпроводен от пълен опис с отбелязване на началната страница на всеки нов документ.

*заявление за акредитация - заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на обхвата на обхвата на акредитация в зависимост от конкретния случай.

...

;