BAS QF 2.3 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на орган за сертификация на продукти
BAS QA 2.3.3 Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17065:2012
BAS QA 2.3.4 Информация за използване на външни ресурси (възлагане на външни изпълнители)
BAS QA 2.3.5 Собствен персонал на органа по сертификация на продукти
BAS QA 2.3.6 Оценяващ персонал на органа по сертификация на продукти
BAS QA 2.3.1 Заявление за акредитация на орган по сертификация на продукти
BAS QA 2.3.2 Обща информация за орган по сертификация на продукти
BAS QF 2.3(РО) Списък на необходими документи за разширяване на обхвата на акредитация, приложими към Заявление за акредитация на Органи за сертификация на продукти