BAS QA 2.2.1 Заявление за акредитация на лаборатория за калибриране
BAS QF 2.2(РО) Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на лаборатория за калибриране
BAS QA 2.2.2 Обща информация за лаборатория за калибриране
BAS QA 2.2.3/ BAS QF 2.9.5.4 (17025) Доклад за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018
BAS QA 2.2.4 Декларация за използване на външни доставчици (Подизпълнители)
BAS QA 2.2.5 Персонал на лаборатория за калибриране
BAS QA 2.2.6 Средства за измерване, обект на калибриране
BAS QA 2.2.7 Методи за калибриране
BAS QA 2.2.8 Технически средства
BAS QA 2.2.9 Декларация за собственост
BAS QA 2.2.10 Справка за участия в изпитвания за пригодност (ILC/PT)
BAS QF 2.2 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на лаборатория за калибриране