BAS QF 2.1 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на лаборатория за изпитване
BAS QA 2.1.1 Заявление за акредитация на лаборатория за изпитване
BAS QA 2.1.2 Обща информация за лаборатория за изпитване
BAS QA 2.1.3/BAS QF 2.9.5.4 (17025) Доклад за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018
BAS QA 2.1.4 Декларация за използване на външни доставчици (Подизпълнители)
BAS QA 2.1.5 Персонал на лаборатория за изпитване
BAS QA 2.1.6 Изпитвани продукти и характеристики
BAS QA 2.1.7 Списък на използваните методи за изпитване
BAS QA 2.1.8 Технически средства
BAS QA 2.1.9 Декларация за собственост
BAS QA 2.1.10 Справка за участия в изпитвания за пригодност (ILC/PT)
BAS QF 2.13 Декларация по отношение на свързани органи/ лица
BAS QF 2.1(РО): Списък на необходими документи, приложими към Заявление за разширяване на обхвата на акредитация на лаборатория за изпитване(съгласно т. 7 (1) на BAS QR 2)