BAS QF 2.4 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на органи по сертификация на системи за управление
BAS QA 2.4.1 Заявление за акредитация на орган по сертификация на системи за управление
BAS QA 2.4.2 Обща информация за органа по сертификация на системи за управление
BAS QA 2.4.3 Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17021
BAS QA 2.4.4 Подизпълнители
BAS QA 2.4.5 Собствен персонал на органа по сертификация на системи за управление
BAS QA 2.4.6 Оценяващ персонал на органа по сертификация на системи за управление
BAS QA 2.4.8 Анекс 1- Обхвати на Акредитация (САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ) Списъкът с обхватите на акредитация се основава на статистическата номенклатура за икономически дейности NACE, rev. 2
BAS QF 2.4(РО) Списък на необходими документи, приложими към заявление за разширяване на обхвата на акредитация на органи по сертификация на системи за управление