BAS QF 2.5 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на верификационни органи
BAS QA 2.5.1 Заявление за акредитация на верификационен орган
BAS QA 2.5.2 Обща информация за верификационен орган
BAS QA 2.5.3 Доклад за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17029:2019 и БДС ISO/IEC 14065
BAS QA 2.5.4 Подизпълнители Декларация за използване на подизпълнители
BAS QA 2.5.5 Собствен персонал на верификационния орган
BAS QA 2.5.6 Персонал на Верификационния орган, участващ в процеса на верификация
BAS QA 2.5.7 Списък на използваните процедури за верификация
BAS QA 2.5.8 Помещения на верификационния орган
BAS QF 2.13 Декларация по отношение на свързани органи/лица