BAS QR 2 Процедура за акредитация
BAS QR 2 Рр1 Приложение 1 към Процедура за акредитация на BAS QR 2
Указания за обмяна на документи между ИА БСА и ООС
BAS QF 2.9.5.4, Секция G-1 Доклад за коригиращи действия
BAS QR 2 Рр2 Приложение 2 към т. 4.3.1 f) от Процедура за акредитация на BAS QR 2 в сила от 14.04.2020г.
BAS QR 3 Правила за работа на комисия по акредитация
BAS QR 4 Правила за работа на комисия по възражения
BAS QR 5 Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА
Указания BAS QR 5 Резюме на Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА
BAS QR 6 Правила за работа на Техническите комитети по акредитация
BAS QR 7 Процедура за управление на компетентност на персонала на ИА БСА, участващ в процеса на акредитация
BAS QR 10 Правила за работа на Съвета по акредитация към Изпълнителния директор на ИА "Българска служба за акредитация"
BAS QR 18 Процедура за политика на ИА БСА относно междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност
BAS QR 22 Процедура за оценяване на съответствието с Добрата лабораторна практика
BAS QR 25 Процедура за уреждане на жалби
BAS QR 27 Процедура за политика на ИА БСА за метрологична проследимост на резултати от измервания и за нейното прилагане
BAS QR 30 Процедура за трансфер на акредитация и оценяване, възложено от друг НОА
BAS QR 32 Процедура за акредитация на гъвкав обхват
BAS QR 33 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Изпълнителна агенция БСА