BAS QR 2 Процедура за акредитация
Pril 3 BAS QR 2 p.3.1 Приложение 3 към т. 3.1 Критерии за акредитация от Процедура за акредитация на BAS QR 2
BAS QR 2 Рр1 Приложение 1 към Процедура за акредитация на BAS QR 2
Указания за обмяна на документи между ИА БСА и ООС
BAS QF 2.9.5.4, Секция G-1 Доклад за коригиращи действия
BAS QR 2 Рр2 Приложение 2 към т. 4.3.1 f) от Процедура за акредитация на BAS QR 2 в сила от 14.04.2020г.
BAS QR 3 Правила за работа на комисия по акредитация
BAS QR 4 Правила за работа на комисия по възражения
BAS QR 5 Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА
Указания BAS QR 5 Резюме на Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА
BAS QR 6 Правила за работа на Техническите комитети по акредитация
BAS QR 7 Процедура за управление на компетентност на персонала на ИА БСА, участващ в процеса на акредитация
BAS QR 10 Правила за работа на Съвета по акредитация към Изпълнителния директор на ИА "Българска служба за акредитация"
BAS QR 22 Процедура за оценяване на съответствието с Добрата лабораторна практика
BAS QR 18 Процедура за политика на ИА БСА относно междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност
BAS QR 25 Процедура за уреждане на жалби
BAS QR 27 Процедура за политика на ИА БСА за метрологична проследимост на резултати от измервания и за нейното прилагане
BAS QR 30 Процедура за трансфер на акредитация и оценяване, възложено от друг НОА
BAS QR 32 Процедура за акредитация на гъвкав обхват
BAS QR 33 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Изпълнителна агенция БСА