Орган за управление на агенцията е изпълнителният директор, който при изпълнение на дейността си се подпомага от Съвет по акредитация (СА), който е постоянно действащ орган и се състои от 26 члена, представители на:

 • министерства;
 • организации, представляващи индустрията;
 • организации, представляващи потребители;
 • организации, представляващи експерти;
 • организации, представляващи акредитирани лица.

Ръководството на Българска служба за акредитация подпомага дейността на Изпълнителния директор, съобразено е с изискванията на приложимото международно и национално законодателство (ISO 17011) и е съгласно действащата структурна и функционална схема в състав:

 • Изпълнителен директор
 • Заместник изпълнителен директор
 • Отговорник по качеството
 • Директор Дирекция АПФСО
 • Директор Дирекция АООС
 • Държавен инспектор

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор Ирена Бориславова

Ирена Бориславова е родена в гр. Троян. Завършила е Технически

университет, гр. София със специалност „Електронна техника и микроелектроника“ и в Софийски университет „Климент Охридски“ „Публична администрация“.

От 09.11.1999г. е служител на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с последователно заемане на всички длъжности в йерархията на администрацията.

От септември 2011г. до февруари 2015г. е заемала длъжността държавен инспектор в отдел „Инспекция и оценяване“ в Дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“.

От май 2014г. до февруари 2015г. е отговорник по качеството на ИА БСА.

Водещ оценител на:

 • верификационни органи по ISO 14065 в комбинация с Регламент (ЕС) №600/2012;
 • органи по сертификация на продукти по БДС EN ISO/IEC 17065, включително и биологично производство съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007;
 • органи по сертификация на лица по БДС EN ISO/IEC 17024;
 • органи по сертификация на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17021;
 • проверяващи по околна среда по Регламент (ЕО) № 1221/2009 и БДС EN ISO/IEC 17021 и
 • органи за контрол по БДС EN ISO/IEC 17020.

Съвет по акредитация

Председател: Проф. Д-р инж. Вяра ПожидаеваСъвет на ректорите на висшите училища в България - представител на експертите

Зам. председател: Д-р физик Весела Константинова - Съюз на метролозите в България

инж. Кристина Цалова – Министерство на регионалното развитие и благоустройство

д-р Ангел Кунчев – Министерство на здравеопазването

инж. Анелия Георгиева – Министерство на околната среда и водите

инж. д-р Краса Костова – Министерство на отбраната

проф. д-р инж. Вяра Пожидаева – Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

д-р маг. физ. Весела Константинова – Съюз на метролозите в България

Паун Илчев, д.м.н. – Български институт по метрология

доц. д-р инж. Георги Милушев - Технически университет, София

проф. Цветана Стоянова - Университет за национално и световно стопанство, София

г-н Димитър Любенов Димитров – Сдружение българска отбранителна индустрия

д-р Диляна Попова – Асоциация на месопреработвателите в България

г-жа Димка Иванова – Асоциация на млекопреработвателите в България

г-жа Благовеста Шинева - Българска браншова камара - машиностроене

доц.д-р Нончо Димитров - Съюз за стопанска инициатива

проф. д-р инж. Илия Ценев - Фондация "Качество 21-ви век"

инж. Митко Мирчев - Сдружение "Клуб 9000"

г-н Радослав Бозаджиев - Национална Асоциация за Защита на Потребителите (НАЗП)

г-н Григор Григоров - Българска национална асоциация на потребителите

проф. д.т.н. Георги Тасев - Съюз на специалистите по качество в България

доц. д-р Йордан Мирчев - Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия

инж. Валя Георгиева - Сдружение "Органи за контрол"

инж. Илиян Йорданов Илиев - Съюз на строителните лабораторни специалисти в България

инж. Анелия Василева - Сдружение на службите по трудова медицина в България

Жулиета Димова - Сдружение на контролираците лица за биологично производство


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът по акредитация (СА) е постоянно действащ орган, който се състои от 26 (двадесет и шест) членове. Съгласно чл. 7 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС), Съветът по акредитация подпомага изпълнителния директор при управлението на агенцията. В състава на СА се включват по 5 представители на заинтересованите от процеса по акредитация страни, организирани в следните групи:

 1. министерства, определени с решение на Министерския съвет;
 2. организации, представляващи индустрията;
 3. организации, представляващи потребители;
 4. организации, представляващи експерти;
 5. организации, представляващи акредитирани лица.

На основание чл. 9, ал. 2 от Правилата за работа на Съвета по акредитация (СА) са прекратени правомощията на двама от членовете на Съвета по акредитация, представляващи организации от групите на експертите и индустрията.

Информираме Ви, че всички заинтересовани от членство в Съвета по акредитация страни от групите на експертите и индустрията могат да подадат заявления до ИА БСА за участие в СА, съгласно чл. 11, ал.3 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Заявленията трябва да съдържат представяне на организацията и деклариран обоснован интерес в областта на акредитацията.

Моля да обърнете внимание на факта, че за пълноценната работа на Съвета по акредитация е от съществено значение определения представител да се ползва с максимално широки правомощия при гласуване на решения, тъй като същите се взимат с квалифицирано мнозинство от четири пети, като всяка от петте групи има право на един глас и неучастието или негласуването ще отслаби позицията на представляваната организация при определяне на насоката на развитие на дейността по акредитация в Република България.

Заявления могат да бъдат подени в деловодството на Агенцията на адрес:

1797 София, бул. „Г. М. Димитров” 52 А, ет. 7

Напомняме, че работата на Съвета по акредитация е от съществено значение за осъществяването на акредитационния процес в страната, чрез осъществяване на основни функции, съгласно чл. 11, ал. (6) от ЗНАООС, а именно:

 • съвместно с изпълнителния директор определя политиката и целите, свързани с
 • дейностите по акредитация;
 • прави предложения за изменение и допълнение на процедурите на агенцията;
 • одобрява процедурите за акредитация и техните изменения и допълнения преди
 • утвърждаването им от изпълнителния директор;
 • одобрява правилата за работа на комисиите по чл. 7, ал. (2) от ЗНАООС преди
 • утвърждаването им от изпълнителния директор;
 • одобрява правилата за своята работа преди утвърждаването им от
 • изпълнителния директор;
 • одобрява ценоразпис за услугите, предоставяни от агенцията, преди
 • утвърждаването му от изпълнителния директор;
 • осигурява безпристрастност на процеса по акредитация, като идентифицира и
 • осъществява мониторинг относно възможността за възникване на конфликт на интереси при дейността на агенцията и от дейността на свързаните с нея органи;
 • по предложение на изпълнителния директор определя списък на лица, които
 • могат да бъдат включвани в комисията по възражения;
 • дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейността по
 • акредитация;
 • одобрява проекта на бюджет на агенцията по предложение на изпълнителния
 • директор;
 • представя становище до министъра на икономиката, енергетиката и туризма по
 • ежегодния доклад на изпълнителния директор.

Допълнителна информация, относно функциите на ИА БСА, състава и правилата за работа на СА може да получите от интернет–страницата ни на адрес: www.nab-bas.bg в рубрика "За нас", "Ръководство", а Правилата за работа на Съвета по акредитация (BAS QR 10) в рубрика "Основни правила и процедури".