• Информация за лични предпазни средства относно Коронавирус COVID-19

  • Дейност по пробовземане и неопределеност на резултата, съгласно новата ревизия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018

  • Системата за управление на информацията на лабораторията (LIMS - laboratory information management system), съгласно новата ревизия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018

  • Ефективност на зануляването на електрически съоръжения с максималнотокови защити

  • Използване на стандарт от обхвата на акредитация, който в последствие е отменен, но не е заменен с друг стандарт

  • Оценка за преход от ИА БСА и прилагане на система за управление, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 - юни 2013г.

  • Декларации, мнения и интерпретации от акредитирани лаборатории - юли 2012г.

  • Актуализиране на обхват на акредитация – януари 2012г.