УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От тази страница ще се информирате за начините, по които може да се свържете с нас, за да подадете своя сигнал за корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служители на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

АНТИКОРУПЦИЯ

BAS QR 23 - Процедура за прилагане на антикорупционни механизми и докладване за резултатите в областта на противодействие на корупцията в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Конфликтът на интереси е проявна форма на корупционно поведение, при което е налице противоречие между личния интерес и служебните задължения на държавния служител, което може да се отрази при вземането на конкретни решения.

Основната характеристика на конфликта на интереси в държавната администрация е, че той представлява пресечна точка между обществения интерес и частния интерес.

Изискването към държавните служители за безпристрастност, обективност и непредубеденост при изпълнението на служебните им задължения и личното им поведение за постигане на частни цели и реализирането на частен интерес, когато заради служебното си положение могат да повлияят за определено управленско решение е пресечната точка между обществения интерес и частния интерес, т.е. налице е ситуация за възникване на конфликт на интереси.

 

В Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация е посочено поведението, което следва да има всеки служител:

- да не участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител са заинтересовани от съответното решение или когато има със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

- да не използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси

- да не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.

 

Обработка на сигналите и предложенията

Получените сигнали и предложения се анализират и преценяват от ИА БСА и Инспектората на МИИв съответствие с правомощията му съгласно Закона за администрацията и Устройствения правилник на МИИ.

Подавайте сигнали за факти и обстоятелства, които са констатирани лично или имате съответните документи. Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпратите и доказателства за откритите от Вас нарушения.

 

При подаването на сигнали по реда, регламентиран от Административно-процесуалния кодекс, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от АПК:

- не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години;

- не се образува производство по анонимни сигнали.

Желателно е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като: трите имена ; точен адрес; телефонен номер.

Разчитаме на Вашата коректност при предоставяне на личните Ви данни, защото автентичността на идентификацията Ви ще се проверява и ако се установи несъответствие между така записаните данни (например - фалшив телефонен номер и/или имена, несъществуващ адрес), сигналът Ви ще се счита за анонимен!

Препращане по компетентност:

Ако сигналът Ви за корупция не е свързан с ИА БСА, а засяга друго звено от държавната администрация, същият ще бъде препратен по компетентност на компетентните органи в 7-дневен срок от постъпването му.

Може да подадете сигнал по следните два начина:

1. Директно към Министерство на икономика и инсустрията

2. До Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация

 

Декларации по чл.12,т.2 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ на настоящите служители на ИА БСА:

Регистър на служителите от ИА БСА подали декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ (подадени през 2018г.)

Публикуван на 11.06.2018 г.

Регистър на служителите от ИА БСА подали декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ (подадени през 2019г.)

Публикуван на 30.05.2019 г.

Антикорупционен план на ИА БСА за 2018 г.

ОТЧЕТ за постигнатите резултати при изпълнение на приетите антикорупционни мерки  за периода 26.02.2018 г.-30.06.2018 г.

ОТЧЕТ на изпълнението на антикорупционния план  за 2018 г.

 

Антикорупционен план на ИА БСА за 2019 г.

ОТЧЕТ за постигнатите резултати при изпълнение на приетите антикорупционни мерки  за периода 01.01.2019 г.-30.06.2019 г.

ОТЧЕТ на изпълнението на антикорупционния план  за 2019г.

Антикорупционен план на ИА БСА за 2020 г.

ОТЧЕТ за постигнатите резултати при изпълнение на приетите антикорупционни мерки  за периода 01.01.2020 г.-30.06.2020 г.

ОТЧЕТ на изпълнението на антикорупционния план  за 2020г.

Антикорупционен план на ИА БСА за 2021 г.

ОТЧЕТ за постигнатите резултати при изпълнение на приетите антикорупционни мерки  за периода 01.01.2021 г.-30.06.2021 г.

ОТЧЕТ на изпълнението на антикорупционния план  за 2021г.

Антикорупционен план на ИА БСА за 2022 г.

ОТЧЕТ на изпълнението на антикорупционния план  за 2022г.

Антикорупционен план на ИА БСА за 2023 г.

ОТЧЕТ за постигнатите резултати при изпълнение на приетите антикорупционни мерки  за периода 01.01.2023 г.-30.06.2023 г.

ОТЧЕТ на изпълнението на антикорупционния план  за 2023г.

Антикорупционен план на ИА БСА за 2024 г.