BAS QF 2.6 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на органи по сертификация на лица
BAS QA 2.6.1 Заявление за акредитация на орган по сертификация на лица
BAS QA 2.6.2 Обща информация за органа по сертификация на лица
BAS QA 2.6.3 Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17024
BAS QA 2.6.4 Подизпълнители
BAS QA 2.6.5 Персонал на органа по сертификация на лица
BAS QA 2.6.6 Външен сертифициращ и помощен персонал
BAS QA 2.6.7 Списък на използваните процедури за сертификация на лица
BAS QA 2.6.8 Помещения за провеждане на изпити за сертификация на лица (теоретични и практически)
BAS QA 2.6.9 Технически средства за провеждане на изпити за сертификация на персонал
BAS QF 2.6 (РО) Списък на необходими документи, приложими към Заявление за разширяване на обхвата на акредитация на органи по сертификация на лица