BAS QF 2.7 Списък на необходими документи, приложими към Заявление за акредитация на орган за контрол
BAS QA 2.7.1 Заявление за акредитация на орган за контрол
BAS QA 2.7.2 Обща информация за органа за контрол
BAS QA 2.7.4 Подизпълнители
BAS QA 2.7.5 Персонал на органа за контрол
BAS QA 2.7.6 Списък на използваните процедури за контрол
BAS QA 2.7.7 Списък на валидирани методи за измерване/изпитване, използвани при контрол
BAS QA 2.7.8 Технически средства
BAS QA 2.7.9 Декларация за собственост
BAS QA 2.7.3 Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020
BAS QF 16.1 Декларация за поверителност и защита на личните данни
BAS QF 2.7(РО) Списък на необходими документи, приложими към Заявление за разширяване на обхвата на акредитация на органи за контрол (съгласно т. 7 (1) на BAS QR 2)