• Валиден от 30.09.2020
  • Валиден до 30.09.2024
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 51 ОКС
  • Лице за контакт Николай Иванов Николаев

Наименование на ООС: OРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ ЕТРА-ЕЛ ООД
Юридическо лице: ЕТРА-ЕЛ ООД
Дата на първоначална акредитация: 03.08.2012
Област: Орган за контрол от вид C
Обхват: Електрически уредби и съоръжения до 1000 V;
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;
Електрически уредби и съоръжения над 1000 V:
- Кабелни линии до 20 kV;
- Силови трансформатори до 35 kV;
- Токови измервателни трансформатори до 35 kV;
- Напреженови измервателни трансформатори до 35 kV;
Електрически уредби и съоръжения до 400 kV;
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Микроклимат в работна и битова среда.


Офиси