ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ във  връзка с подхода на ИА БСА за провеждане на преход към БДС  ISO 22003-1:2022, допълнение към БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015, за акредитация на органи за сертификация на системи за управление на безопасността на храните.

1.  Въведение

На страницата на Международната организация по стандартизация (ISO) през месец юни е публикувана новата версия на стандарта ISO 22003-1:2022 Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, който отменя и заменя ISO/TS 22003:2013. Стандарта е публикуван и от БИС, като БДС ISO 22003-1:2022. Той отменя и заменя ISO/TS  22003:2013.

Съгласно  IAF MD 27:2023 преходния период на ISO 22003-1:2022 е 36 месеца от датата на публикуване на стандарта.

Необходимо е органите за сертификация да въведат промените в системите си за управление и процесите си и да демонстрират съответствието си с изискванията за акредитация в указаните от IAF срокове.

С настоящата информация ИА БСА представя подход за оценка на промените, който ще използва, за да се даде възможност на всеки орган за сертификация извършващ сертификация на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ), да демонстрира съответствието си с изискванията на промените в БДС ISO 22003-1:2022 в рамките на определеният от IAF срок.

2. Подход на ИА БСА за оценката на въвеждане на изискванията на БДС ISO 22003-1:2022

2.1 Общи положения

График  за дейностите за извършване на прехода от  ИА БСА и Органите за сертификация извършващи сертификация на СУБХ съгласно предписанията представени в IAF MD 27:2023 са като следва:

Действия

Срок

ИА БСА

ИА БСА е готова да извършва оценяване по БДС  ISO 22003-1:2022 от юни 2023г.

Краен срок за започване на извършване на оценяване по

БДС ISO 22003-1:2022 - 31.12.2023г.

ИА БСА ще извършва оценяване  по БДС ISO 22003-1:2022 за всички  първоначални акредитации,  разширяване на  обхвата за акредитация за СУБХ

не по късно  от 30.06.2024г.

ИА БСА ще извърши преход на всички акредитирани ОССУ за СУБХ по БДС ISO 22003-1:2022

Не по късно от 31.12.2024г.

Органи за сертификация (ОС) на СУБХ

ОС на СУБХ могат да  използват БДС ISO 22003-1:2022 за всички първоначални клиенти  след акредитация  за  БДС ISO 22003-1:2022

Датата трябва да бъде определена за всеки ОС въз основа на  датата на прехода, но не по-късно от 24 месеца от месец на публикуването на документа – 30 юни 2024 г. или извършен преход на акредитацията, което от двете е по-късно.

ОС да използва  БДС ISO 22003-1:2022 за всички клиенти 

Не по късно от 31.12.2024

ООС да внедрят всички промени въздействащи на техните съществуващи клиенти, като напр. вземане на извадки,

изчисления на времето за одит.

Прилагането на новите изисквания  трябва да гарантира, че до 30 юни 2025 г. всички клиентите са одитирани в съответствие с ревизираните изисквания и са предприети съответни действия когато са установени несъответствия.

Не по-късно от 30.06.2025г.

2.2 Представяне на План за действия за въвеждане на промените на БДС ISO 22003-1:2022 от органите за сертификация

От органите за сертификация се изисква да представят Анализ на промените и План за действия за преход най-малко два месеца преди тяхната оценка, съглано планираното в последния доклад от оценка BAS QF 2.9.5.4 (17021-1)_Sek F. Тази информация ще бъде използвана за планиране на оценката на промените.

Планът за действие трябва да демонстрира че органът по сертификация:

- е анализирал  и разбрал промените в изискванията на новата и старата версия на стандарта.

 - Анализирал е въздействието на промените върху съответните дейности/процеси и идентифициране на необходимите действия за осигуряване на съответствие (напр. промени в документирана система за управление, ИТ инструменти, процеса на сертификация и др.

- е определил изискванията относно компетентността на персонала, планирани са и са извършени обучения  и др.;

- е определил и предприел действията, за оценка на ефективното прилагане на всички промени, така че да съответства на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и БДС ISO 22003-1:2022 (провеждане на вътрешни одити, преглед от ръководството и др.).

Планът трябва да съдържа график и срокове за провеждане на действията, съобразени с планираните оценки за надзор, преакредитация, извънредни оценки и отговорни лица.

2.3  Процесът на оценка на измененията ще включва следните етапи на оценка:

Оценка на Анализ на промените и План за действия за преход

При планиране и подготовка на офис оценка на ОССУ, Водещият оценител определен да извърши офис оценката ще направи преглед на Анализ на промените и План за действия за преход и съответната документация и документирани доказателства за прилагане на новите изисквания.

Офис оценка;

ИА БСА ще извършва оценка на промените по време на оценка на място при планова оценка (надзор или преакредитация), като се спазва реда на Процедурата за акредитация (BAS QR 2) и Инструкцията за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори (BAS QI 2), като се предвиди допълнително време за оценка на предприетите действия (1 човекоден).

При желание от страна на орган по сертификация, при наличие на възможност от страна на ИА БСА и при необходимост за спазване на определените времеви рамки за преход, ще се провеждат и извънредни оценки за установяване на съответствие с промените въведени с БДС ISO 22003-1:2022.

Преиздаване на сертификати за акредитация

След установяване, чрез оценка за преход, че акредитираните на ОССУ за обхват сертификация на СУБХ съответстват на изискванията за акредитация (БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015, БДС ISO 22003-1:2022), ИА БСА ще преиздава сертификатите за акредитация с позоваване на изискванията на БДС ISO 22003-1:2022 със срок на валидност съгласно действащия сертификат за акредитация.

Сертификатите ще бъдат преиздавани само след привеждане на системата за управление на ОССУ за обхват  сертификация на СУБХ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/TS  22003:2013 и при закрити несъответствия, установени по време на оценката за преход, в съответствие с т.4.3.5.2 от Процедурата за акредитация BAS QR 2.

Ако преди края на преходния период, ОССУ не е демострирал съответствие с изискванията, за обхват сертификация на СУБХ, съгласно изискванията за акредитация по БДС ISO 22003-1:2022, агенцията ще констатира неизпълнение на изискванията и след края на преходния период (31.12.2024г.), ще отнеме предоставената акредитация на ОССУ за обхват сертификация на СУБХ.