• Валиден от 10.08.2022
 • Валиден до 11.03.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 135 ЛИ
 • Лице за контакт Радослава Шоевска-Ризова

Наименование на ООС: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ
Юридическо лице: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Дата на първоначална акредитация: 30.09.2011
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Води. Атмосферен въздух (емисии и имисии). Шум. Почви. Дънни утайки / Седименти. Утайки от пречиствателни станции (за земеделието). Отпадни продукти (производствени и строителни). Отпадни продукти, строителни материали, скален материал. Растения и растителни продукти. Хранителни продукти. ГМО. Биологично третирани отпадъци. Морски и речни организми (биота).
Да извършва вземане на проби (извадки) от:
Води. Атмосферен въздух (емисии и имисии). Почви. Утайки. Отпадни продукти, строителни материали, скален материал. ГМО. Биологично третирани отпадъци


Офиси

 • Плевен

  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ «ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ», ТЕРИТОРИАЛНO ЗВЕНO - ОФИС Регионална лаборатория – Плевен
  5800 Плевен ж.к. “Сторгозия”, сграда на ГД “МИУ”

  Телефон: , Факс: