"Младши експерт – юрист“ – 1 щатна бройка в дирекция „Администативно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Младши експерт

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Младши експерт – юрист“ –  1 щатна бройка в дирекция „Администативно-правно и финансово-стопанско обслужване“, при следните условия:

І. Кратко описание на длъжността:

Осъществява правно-нормативното обслужване на ИА БСА в съответствие с функциите си и осигурява точно спазване на нормативните актове при съобразяване с политиките на Агенцията както и други дейности, свързани с изпълнение на целите и политиките на ИА БСА, като подпомага директора на Дирекция АПФСО, главния секретар, заместник изпълнителния директор и изпълнителния директор на ИА БСА.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Минимални изисквания:
 • Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър
 • Професионален опит: не се изисква

2. Допълнителни и специфични изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика:

 • Изисквана професионална област на висше образование: правни науки - специалност право
 • Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:

780,00 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

V. Документи за кандидатстване:

 

 • заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.

3. Лице за контакти: Християна Георгиева, тел. 02/ 9766 412

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: www.nab-bas.bg.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс обявен съгласно Заповед 49/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за заемане на длъжността ”младши експерт - юрист”  - 1 щатна бройка/юридическо образование и правоспособност/ в Дирекция ”Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, можете да изтеглите от ТУК


ПРОТОКОЛ за явяване на допуснатите кандидати на тест и интервю за длъжността ”младши експертюрист”  - 1 щатна бройка в Дирекция ”Административно – правно и финансово – стопанско обслужване” по конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 49/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, можете да изтеглите от ТУК


ПРОТОКОЛ

От заседание на конкурсна комисия, назначена със Заповед № 112/07.02.2023 г. и Заповед №224/22.03.2023 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“  за провеждане на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител „младши експерт - юрист“ - 1 щатна бройка в Дирекция АПФСО на ИА БСА, обявена със Заповед № 49/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, проведено на 27.03.2023 г.

          На 23.03.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на ИА БСА на адрес: гр. София, бул. „Д – р Г. М. Димитров“ 52А, ет. 7 се проведе етап тест от конкурсната процедура за назначаване на държавен служител „младши експерт - юрист“ - 1 щатна бройка, обявена със Заповед № 49/17.01.2023г. на Изпълнителния директор на ИА БСА и от комисия, назначена със Заповед № 112/07.02.2023г. и Заповед №224/22.03.2023г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, в състав:

Председател: инж. Александър Радовски – Заместник изпълнителен директор на ИА БСА и членове:  Тодор Гунчев – Главен секретар на ИА БСА; Даниела Михайлова – Главен експерт, дирекция АПФСО; Християна Георгиева – за младши експерт – човешки ресурси; адв. Славина Анастасова - Вписана в АК София

          Съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 1 и чл. 34 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсът е определен да се проведе с тест и интервю. В определения 14 дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на ИА БСА са постъпили 2 /две/ заявления за участие в конкурс, които са получени при спазване на изискванията на ЗДСл и НПКПМДСл, както следва:

1. Екатерина Георгиева Милева – вх. №22-01/010/В/31.01.2023 г.

2. Мария Николова Илиева – Йорданова – вх. №22-01/010-1/Е/31.01.2023г.

Всеки от членовете на конкурсната комисия подписа декларация по чл. 9 и чл. 11 от НПКПМДСл. С решение съгласно протокол от 07.02.2023г., на основание чл. 20, ал. 5 от НПКПМДСл, до участие бе допуснат кандидатът:

 1. Екатерина Георгиева Милева.

Не се допуска до участие следният кандидат:

 1. Мария Николова Илиева-Йорданова.

Конкурсната комисия е съставила протокол от 14.02.2023г., с който е определила системата за оценяване (с отстранена очевидна фактическа грешка, съгласно протокол от 16.03.2023г.), дата, място и час за провеждане на тест и интервю, за които кандидатът е уведомен, а именно: Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на дата 23.03.2023 г. /четвъртък/  от 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 7 ,а с  успешно издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на дата 23.03.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 7.

В обявения ден и час за провеждане на етап тест кандидатът не се яви, а комисията изчака до 10:20 часа /20 минути/ и прекрати провеждането на етап тест, поради което няма успешно издържали етап тест и няма допуснати кандидати до етап интервю.

          Тъй като няма успешно представили се кандидати, конкурсната процедура приключва без класиране.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Александър Радовски – Заместник изпълнителен директор на ИА БСА /П/

ЧЛЕНОВЕ:  

 1. Тодор Гунчев – Главен секретар на ИА БСА;   /П/
 2. Даниела Михайлова – Главен експерт, дирекция АПФСО;   /П/
 3. Християна Георгиева – за младши експерт – човешки ресурси;    /П/
 4. адв. Славина Анастасова - Вписана в АК София    /П/Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, 


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Младши експерт – юрист“ –  1 щатна бройка в дирекция „Администативно-правно и финансово-стопанско обслужване“, при следните условия:
І. Кратко описание на длъжността: 
Осъществява правно-нормативното обслужване на ИА БСА в съответствие с функциите си и осигурява точно спазване на нормативните актове при съобразяване с политиките на Агенцията както и други дейности, свързани с изпълнение на целите и политиките на ИА БСА, като подпомага директора на Дирекция АПФСО, главния секретар, заместник изпълнителния директор и изпълнителния директор на ИА БСА.
ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Минимални изисквания:
Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър
Професионален опит: не се изисква 

2. Допълнителни и специфични изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика:

Изисквана професионална област на висше образование: правни науки - специалност право
Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.


ІІІ. Минимален размер на основната заплата:
710,00 лв. 
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса: 
Решаване на тест и интервю.


V. Документи за кандидатстване:

заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи: 

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа. 
Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.
3. Лице за контакти: Християна Георгиева, тел. 02/ 9766 412


VІІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: www.nab-bas.bg.


Кандидатствай