• Валиден от 20.05.2021
  • Валиден до 20.05.2025
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 152 OKA
  • Лице за контакт Анелия Атанасова Василева

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ МОБИЛ ЛАБ ООД
Юридическо лице: МОБИЛ ЛАБ ООД
Дата на първоначална акредитация: 28.12.2004
Област: Орган за контрол
Обхват: Да извършва контрол на:
Изкуствено осветление в работна и битова среда;
Микроклимат в работна и битова среда;
Шум в работна среда;
Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради;
Шум в околна среда;
Вибрации предавани на система „Цяло тяло” в работна среда;
Вибрации предавани на системата „ръка-рамо” в работна среда;
Вибрации в жилищни помещения;
Системи за вентилация;
Системи за климатизация;
Химични агенти и прах във въздуха на работна среда;
Площадки за игра, разположени на открито и на закрито.


Офиси

  • Русе

    ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ МОБИЛ ЛАБ ООД
    ул. Николаевска 2, ет. 3
    mobillab@abv.bg
    Телефон: 0889 566 294, Факс: