• Валиден от 15.07.2021
 • Валиден до 15.07.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 229 ЛИ
 • Лице за контакт АЛБЕНА ДУРАЛИЕВА

Наименование на ООС: АНАЛИТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
Юридическо лице: АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
Дата на първоначална акредитация: 18.06.2009
Област: Лаборатории за изпитване
Обхват: Да извършва изпитване на:
Води - повърхностни, подземни, отпадъчни промишлени и битово-фекални. Емисии от стационарни източници. Атмосферен въздух. Руди,.минерали, концентрати, шихти. Почви

Да извършва вземане на проби (извадки) от:
Емисии от стационарни източници. Атмосферен въздух.


Офиси

 • Пирдоп

  АНАЛИТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
  2070 гр. Пирдоп, обл. Софийска, Индустриална зона
  a.duralieva@aurubis.com
  Телефон: 0728/62283, Факс: 0728/62343