Указания за представяне на информация от Органите за оценка на съответствието(ООС) за дейността им през предходната година

С цел да се следи за текущото изпълнение и за по добро планиране на оценките за надзор и преакредитация на акредитираните от ИА БСА органи за оценка на съответствието са определени показатели за изпълнение на дейността на ООС.

Информацията трябва да се представя от ООС до 03 януари всяка година, като събраните данни са за предходната година от 01 януари до 31 декември.

Забележка: Преходен период за всички ООС с изключение на ОССУ е до 28.01.2022г.

Запитвания за допълнителна информация може да изпращате на delovodstvo_b@nab-bas.bg. При изпращане на писмо от ООС по електронна поща е необходимо да се посочва регистраионен номер на процедурата и номер на сертификат за акредитация.

          Приложение 3 към BAS QI 2 за всяка област на акредитация в раздел Основни правила и процедури тук