BAS QR 2 - Процедура за акредитация

Приложение 1 към Процедура за акредитация на  BAS QR 2 - Указания за обмяна на документи между ИА БСА и ООС
BAS QF 2.9.5.4, Секция  G-1 “Доклад за коригиращи действия”в сила от 28.03.2016г. който ООС е необходимо да изготви в съответствие с т. 4.3.5.2. b)  на Процедура BAS QR 2 при констатирани несъответствия от оценка на място
Приложение 2 към  т. 4.3.1 f) от  Процедура за акредитация на  BAS QR 2 в сила от 14.04.2020г. 
BAS QR 3 - Правила за работа на Комисия по акредитация

BAS QR 4 - Правила за работа на Комисия по възражения

BAS QR 5 - Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение 

Резюме на Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА 

 

BAS QR 6 - Правила за работа на Техническите комитети по акредитация
BAS QR 7  - Процедура за управление на компетентност на персонала на ИА БСА, участващ в процеса на акредитация

BAS QR 10 - Правила за работа на Съвета по акредитация към Изпълнителния директор на ИА "Българска служба за акредитация"

BAS QR 18 - Процедура за политиката на ИА БСА относно междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност

BAS QR 22 - Процедура за оценяване на съответствието с Добрата лабораторна практика

BAS QR 25 - Процедура за уреждане на жалби

BAS QR 27 - Процедура за политика на ИА БСА за метрологична проследимост на резултати от измервания и за нейното прилагане

BAS QR 30 - Процедура за трансфер на акредитация и оценяване, възложено от друг НОА

BAS QR 32 - Процедура за акредитация на гъвкав обхват

BAS QR 33 - Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Основни инструкции

BAS QI 2, версия 5, ревизия 1, в сила от 26.03.2020г.

Инструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори.

Приложение 1 към BAS QI 2

Обединения на икономическите сектори/дейности в клъстери за целите на определяне на броя наблюдения при оценки на органи по сертификация по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001

Приложение 2 към BAS QI 2

Вътрешни указания за извършване на наблюдения на дейността на ООС от Екипи от оценители на ИА БСА

Приложение 3 към BAS QI 2

Указания за представяне на информация от ОССУ за дейността им по определени показатели съгласно изискванията на IAF MD 15

Приложение 6 към BAS QI 2

Инструкция за прилагане на т. 8.2 и т.5.2 от BAS QR 2 за оценяване на промени в нормативните актове от обхвата на акредитация на ООС

 

 BAS QI 2.4

Инструкция за акредитация на органи за оценяване на съответствието, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011 от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

BAS QI 4

Инструкция за критериите и методите на акредитация на проверяващи по околната среда съгласно Регламент (ЕО) №1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета

BAS QI 11

Инструкция за етично поведение на служителите от администрацията на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”

BAS QI 12

Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на органи по  валидация и верификация

BAS QI 18

Инструкция за  дейностите по оценка на технически служби

BAS QI 19

Инструкция за критериите и методите за акредитация и надзор на органи за сертификация на биологични продукти, съгласно регламент (ЕС) № 834/2007 и регламент (ЕС)  № 889/2008 на комисията

Приложение 4 към BAS QI 19

BAS QI 21

Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор на организатори на зпитвания за пригодност, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043

BAS QI 22

Инструкция за управление на извънредни събития или обстоятелства засягащи акредитирани от ИА БСА органи и техните клиенти

BAS QI 24

Инструкция за формулиране на обхват на акредитация на лаборатории извършващи калибриране