"Старши инспектор“ /водещ оценител/ – 1 щатна бройка Дирекция АООС, отдел АЛ

Старши инспектор

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Старши инспектор“ /водещ оценител/ –  1 щатна бройка в дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“, отдел „Акредитация на лаборатории“, при следните условия:

І. Кратко описание на длъжността:

Изпълнява възложените му задачи във връзка с осъществяване на процеса по поддържане системата за акредитация на Република България  или други дейности, за които се прилагат схеми на акредитация, определени с нормативен акт, както и удостоверяването на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика (ДЛП), като постига висок професионализъм при спазване на принципите на законност, целесъобразност, независимост, безпристратност, както и други дейности, свързани с изпълнение целите на Дирекцията при спазване политиките на Агенцията.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Минимални изисквания:
 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • IV младши ранг или професионален опит – 2 години

2. Допълнителни и специфични изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика:

 • Изисквана професионална област на висше образование: технически науки, природни науки /физика, химия, биология/; аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване /медицина фармация, обществено здраве/.
 • Компютърни умения – MS Word; MS Excel
 • Владеене на английски език.
 • Минимално изискуем професионален опит: най-малко 4 /четири/ години професионален опит, като 2 /две/ от тях в област на оценяване на съответствието /лаборатории за изпитване, калибриране; медицински лаборатории; изпитвания за пригодност; сертификация на системи за управление, на продукти, на лица; контрол; верификационни органи; като и внедряване и/или управление на системи за управление на качеството, околната среда, безопасност на храните, здравословни и безопасни условия на труд и сигурността на информацията/

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:

730,00 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

V. Документи за кандидатстване:

 

 • заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.

     3. Лице за контакти: Владо Халачев, тел. 02/ 9766 410

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: www.nab-bas.bg.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс, обявен съгласно Заповед 808/01.11.2022 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за заемане на длъжността
”Старши инспектор” - 1 щатна бройка/ Водещ оценител/ в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел "Акредитация на лаборатории" на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, можете да изтеглите от ТУК.


Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурсна процедура обявена съгласно Заповед 808/01.11.2022 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за заемане на длъжността
”Старши инспектор” - 1 щатна бройка/ Водещ оценител/ в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел "Акредитация на лаборатории" на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, можете да изтеглите от ТУК.

Протокол на конкурсна комисия за окончателните резултати на кандидатите за длъжността “старши инспектор” /водещ оценител/ - 1 щатна бройка в Отдел „Акредитация на лаборатории“, Дирекция “Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ в Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”

П Р О Т О К О Л

на конкурсна комисия за окончателните резултати на кандидатите за длъжността “старши инспектор” /водещ оценител/ - 1 щатна бройка в Отдел „Акредитация на лаборатории“, Дирекция “Акредитация на органи за оценяване на съответствието“ в Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”
СПИСЪК

На допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс, обявен съгласно Заповед 808/01.11.2022 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за заемане на длъжността ”Старши инспектор” - 1 щатна бройка/ Водеш оценител/ в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел "Акредитация на лаборатории" на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
Кандидатствай