"Старши инспектор“ /организатор-логистик/ – 2 щатни бройки в дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“, отдел „Акредитация на лаборатории“

Старши инспектор

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Старши инспектор“ /организатор-логистик/ –  2 щатни бройки в дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“, отдел „Акредитация на лаборатории“, при следните условия:

І. Кратко описание на длъжността:

Изпълнява възложените му задачи във връзка с осъществяване на процеса по поддържане системата за акредитация на Република България  или други дейности, за които се прилагат схеми на акредитация, определени с нормативен акт, както и удостоверяването на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика (ДЛП), като постига висок професионализъм при спазване на принципите на законност, целесъобразност, независимост, безпристрастност, както и други дейности, свързани с изпълнение целите на Дирекцията при спазване политиките на Агенцията.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Минимални изисквания:
 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • IV младши ранг или професионален опит – 2 години

2. Допълнителни и специфични изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика:

 • Изисквана професионална област на висше образование: технически науки, природни науки /физика, химия, биология/; аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване /медицина фармация, обществено здраве/.
 • Компютърни умения – MS Word; MS Excel
 • Владеене на английски език.
 • Минимално изискуем професионален опит: най-малко 4 /четири/ години професионален опит, като 2 /две/ от тях в област на оценяване на съответствието /лаборатории за изпитване, калибриране; медицински лаборатории; изпитвания за пригодност; сертификация на системи за управление, на продукти, на лица; контрол; верификационни органи; като и внедряване и/или управление на системи за управление на качеството, околната среда, безопасност на храните, здравословни и безопасни условия на труд и сигурността на информацията/

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:

780,00 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

V. Документи за кандидатстване:

 

 • заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.

3. Лице за контакти: Християна Георгиева, тел. 02/ 9766 412

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: www.nab-bas.bg.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс, обявен съгласно Заповед 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за заемане на длъжността ”Старши инспектор” - 2 щатни бройки/ организатор - логистик/ в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел "Акредитация на лаборатории" на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, можете да изтеглите от ТУК

ПРОТОКОЛ за явяване на допуснатите кандидати на тест и интервю за длъжността ”Старши инспектор”/организатор логистик/- 2 щатни бройки в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел "Акредитация на лаборатории" По конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, можете да изреглите от ТУК

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че  провеждането на етапите тест и интервю на конкурсни процедури, обявени със Заповеди № 51 /17.01.2023 /За длъжността  "старши инспектор /организатор логистик/, Дирекция АООС, отдел АЛ - 2 щ. бр./ и със Заповед №  52 /17.01.2023 /За длъжността  "старши инспектор /водещ оценител/, Дирекция АООС, отдел АЛ - 1 щ. бр./  се отлага, поради внезапно заболяване на член от конкурсната комисия. Ще бъдете уведомени в сроковете и при условията на ЗДСл и НПКПМДС за новите дати и часове, на които ще се проведат етапите тест и интервю на посочените по - горе конкурсни процедури.Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5
(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

ПРОТОКОЛ
за явяване на допуснатите кандидати на тест и интервю 
за длъжността ”Старши инспектор”/организатор логистик/
- 2 щатни бройки
в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, 
отдел "Акредитация на лаборатории"
По конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА

Днес, 16.03.2023г. в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед №114/07.02.2023г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, във връзка с конкурсна процедура за заемане на длъжността ”Старши инспектор” /организатор логистик/ - 2 щатни бройки в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел "Акредитация на лаборатории" по конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, конкурсната комисия реши:
1. Допуснатите кандидати, а именно: Марио Здравков Миладинов и Мария Николова Илиева – Йорданова трябва да се явят на тест на 27.03.2023 г. в 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ на адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 7.
2. С успешно издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на 28.03.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ на адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 7.
3. Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал. Препоръчителната литература е съгласно протокол за явяване на допуснатите кандидати на тест и интервю за длъжността ”Старши инспектор”/организатор логистик/ - 2 щатни бройки в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”,  отдел "Акредитация на лаборатории" по конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА от 13.02.2023г.


Дата: 16.03.2023г. 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
МИГЛЕНА ГЕНКОВА                                /П/        
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АЛ, ДИРЕКЦИЯ АООС

ЧЛЕНОВЕ: 
1. МАРИНА ГЕОРГИЕВА                   /П/
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АООС

2. РАНГЕЛ КРЪСТАНОВ                                  /П/           
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АОСОК, ДИРЕКЦИЯ АООС

3. ХРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА                           /П/  
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛ/ЗА МЛ. ЕКСПЕРТ - ЧР АПФСО

4. АДВОКАТ СЛАВИНА АНАСТАСОВА    /П/
Вписана в АК София

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

ПРОТОКОЛ

за явяване на допуснатите кандидати на тест и интервю

за длъжността ”Старши инспектор”/организатор логистик/

- 2 щатни бройки

в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”,

отдел "Акредитация на лаборатории"

По конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА

Днес, 16.03.2023г. в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед №114/07.02.2023г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, във връзка с конкурсна процедура за заемане на длъжността ”Старши инспектор” /организатор логистик/ - 2 щатни бройки в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел "Акредитация на лаборатории" по конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, конкурсната комисия реши:

 1. Допуснатите кандидати, а именно: Марио Здравков Миладинов и Мария Николова Илиева – Йорданова трябва да се явят на тест на 27.03.2023 г. в 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ на адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 7.
 2. С успешно издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на 28.03.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ на адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 7.
 3. Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал. Препоръчителната литература е съгласно протокол за явяване на допуснатите кандидати на тест и интервю за длъжността ”Старши инспектор”/организатор логистик/ - 2 щатни бройки в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”,  отдел "Акредитация на лаборатории" по конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА от 13.02.2023г.

Дата: 16.03.2023г.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИГЛЕНА ГЕНКОВА                                /П/       

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АЛ, ДИРЕКЦИЯ АООС

ЧЛЕНОВЕ:

1. МАРИНА ГЕОРГИЕВА                   /П/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АООС

2. РАНГЕЛ КРЪСТАНОВ                                  /П/          

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АОСОК, ДИРЕКЦИЯ АООС

3. ХРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА                                                            /П/     

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛ/ЗА МЛ. ЕКСПЕРТ - ЧР АПФСО

4. АДВОКАТ СЛАВИНА АНАСТАСОВА    /П/

Вписана в АК София
                                                           ПРОТОКОЛ

От заседание на конкурсна комисия, назначена със Заповед № 114/07.02.2023 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“  за провеждане на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител „старши инспектор“ /организатор-логистик/ - 2 щатни бройки в отдел АЛ, Дирекция АООС на ИА БСА, обявена със Заповед № 51/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, проведено на 28.03.2023 г.

          На 27.03.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на ИА БСА на адрес: гр. София, бул. „Д – р Г. М. Димитров“ 52А, ет. 7 се проведе етап тест от конкурсната процедура за назначаване на държавен служител „старши инспектор“ /организатор-логистик/ - 2 щатни бройки, обявена със Заповед № 51/17.01.2023г. на Изпълнителния директор на ИА БСА и от комисия, назначена със Заповед № 114/07.02.2023г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, в състав:

Председател: Миглена Генкова – Началник отдел АЛ, Дирекция АООС и членове:  Марина Георгиева – Директор Дирекция АООС; Рангел Кръстанов – Началник отдел АОСОК, Дирекция АООС; Християна Георгиева – за младши експерт – човешки ресурси; адв. Славина Анастасова - Вписана в АК София

          Съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 1 и чл. 34 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсът е определен да се проведе с тест и интервю. В определения 14 дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на ИА БСА са постъпили 3 /три/ заявления за участие в конкурс, които са получени при спазване на изискванията на ЗДСл и НПКПМДСл, както следва:

1. Марио Здравков Миладинов – вх. №22-01/008-1/Е/26.01.2023 г.

2. Даяна Иванова Торошанова – вх. №22-01/008-2/Р/27.01.2023 г.

3. Мария Николова Илиева – Йорданова – вх. №22-01/008-3/Е/31.01.2023 г.

Всеки от членовете на конкурсната комисия подписа декларация по чл. 9 и чл. 11 от НПКПМДСл.

С решение съгласно протокол от 07.02.2023г., на основание чл. 20, ал. 5 от НПКПМДСл, до участие са допуснати кандидатите:

 1. Марио Здравков Миладинов;
 2. Мария Николова Илиева-Йорданова.

Не се допуска до участие следният кандидат:

 1. Даяна Иванова Торошанова

Конкурсната комисия е съставила протокол от 13.02.2023г., с който е определила системата за оценяване (с отстранена очевидна фактическа грешка, съгласно протокол от 16.03.2023г.), дата, място и час за провеждане на тест и интервю, за които кандидатите са уведомени. Конкурсната процедура е отложена поради съществуваща обективна невъзможност на член от комисията да вземе участие в насрочените за 09.03.2023г. етапи от конкурсната процедура.

Конкурсната комисия е съставила протокол от 16.03.2023г., с който е изменила датата, мястото и часът за провеждане на тест и интервю, за които кандидатите са уведомени, а именно: Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на дата 27.03.2023 г. /понеделник/  от 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 7 ,а с  успешно издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на дата 28.03.2023 г. /вторник/ от 10:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 7.

В обявения ден и час за провеждане на етап тест кандидатите не се явиха, а комисията изчака до 10:20 часа /20 минути/ и прекрати провеждането на етап тест, поради което няма успешно издържали етап тест и няма допуснати кандидати до етап интервю.

          Тъй като няма успешно представили се кандидати, конкурсната процедура приключва без класиране.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Миглена Генкова – Началник отдел АЛ, Дирекция АООС;   /П/

ЧЛЕНОВЕ:  

 1. Марина Георгиева – Директор Дирекция АООС;   /П/
 2. Рангел Кръстанов – Началник отдел АОСОК, Дирекция АООС;  /П/
 3. Християна Георгиева – за младши експерт – човешки ресурси;   /П/
 4. адв. Славина Анастасова - Вписана в АК София.   /П/
Кандидатствай