"Старши инспектор“ /организатор-логистик/ – 2 щатни бройки, Дирекция АООС, отдел АЛ

Старши инспектор

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Старши инспектор“ /организатор-логистик/ –  2 щатни бройки в дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“, отдел „Акредитация на лаборатории“, при следните условия:

І. Кратко описание на длъжността:

Изпълнява възложените му задачи във връзка с осъществяване на процеса по поддържане системата за акредитация на Република България  или други дейности, за които се прилагат схеми на акредитация, определени с нормативен акт, както и удостоверяването на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика (ДЛП), като постига висок професионализъм при спазване на принципите на законност, целесъобразност, независимост, безпристрастност, както и други дейности, свързани с изпълнение целите на Дирекцията при спазване политиките на Агенцията.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Минимални изисквания:
 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • IV младши ранг или професионален опит – 2 години

2. Допълнителни и специфични изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика:

 • Изисквана професионална област на висше образование: технически науки, природни науки /физика, химия, биология/; аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване /медицина фармация, обществено здраве/.
 • Компютърни умения – MS Word; MS Excel
 • Владеене на английски език.
 • Минимално изискуем професионален опит: най-малко 4 /четири/ години професионален опит, като 2 /две/ от тях в област на оценяване на съответствието /лаборатории за изпитване, калибриране; медицински лаборатории; изпитвания за пригодност; сертификация на системи за управление, на продукти, на лица; контрол; верификационни органи; като и внедряване и/или управление на системи за управление на качеството, околната среда, безопасност на храните, здравословни и безопасни условия на труд и сигурността на информацията/

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:

730,00 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

V. Документи за кандидатстване:

 

 • заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.

      3. Лице за контакти: Владо Халачев, тел. 02/ 9766 410

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: www.nab-bas.bg.


Кандидатствай