"Старши инспектор“ /организатор-логистик/ – 1 щатна бройка в дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“, отдел „Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол“

Старши инспектор

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Старши инспектор“ /организатор-логистик/ –  1 щатна бройка в дирекция „Акредитация на органи за оценяване на съответствието“, отдел „Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол“, при следните условия:

І. Кратко описание на длъжността:

Изпълнява възложените му задачи във връзка с осъществяване на процеса по поддържане системата за акредитация на Република България  или други дейности, за които се прилагат схеми на акредитация, определени с нормативен акт, както и удостоверяването на съответствието с принципите на Добрата лабораторна практика (ДЛП), като постига висок професионализъм при спазване на принципите на законност, целесъобразност, независимост, безпристратност, както и други дейности, свързани с изпълнение целите на Дирекцията при спазване политиките на Агенцията.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Минимални изисквания:
 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • IV младши ранг или професионален опит – 2 години

2. Допълнителни и специфични изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика или в Процедура за компетентност на водещи оценители, оценители и експерти – BAS QR 7:

 • Изисквана професионална област на висше образование: технически науки, социални и стопански науки /обществени комуникации и информационни науки, икономика/; природни науки /физика, химия, биология/; аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване /медицина, фармация, обществено здраве/, математика и информатика.
 • Компютърни умения – MS Word; MS Excel
 • Владеене на английски език.

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:

780,00 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

V. Документи за кандидатстване:

 

 • заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
 • декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.

3. Лице за контакти: Християна Георгиева, тел. 02/ 9766 412

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: www.nab-bas.bg.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс, обявен съгласно Заповед 54/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за заемане на длъжността ”Старши инспектор” - 1 щатна бройка/ организатор-логистик/ в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел " Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол" на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, можете да изтеглите от ТУКПРОТОКОЛ 
за явяване на допуснатите кандидати на тест и интервю за длъжността ”Старши инспектор”/организатор-логистик/- 1 щатна бройка в Дирекция ”Акредитация на органи за оценяване на съответствието”, отдел "Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол" По конкурсна процедура, обявена съгласно Заповед 54/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, можете да изтеглите от ТУК


ПРОТОКОЛ

От заседание на конкурсна комисия, назначена със Заповед № 117/07.02.2023 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“  за провеждане на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител „старши инспектор“ /организатор-логистик/ - 1 щатна бройка в отдел АОСОК, Дирекция АООС на ИА БСА, обявена със Заповед № 54/17.01.2023 г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, проведено на 17.03.2023 г.

          На 17.03.2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на ИА БСА на адрес: гр. София, бул. „Д – р Г. М. Димитров“ 52А, ет. 7 се проведе етап тест от конкурсната процедура за назначаване на държавен служител „старши инспектор“ /организатор-логистик/ - 1 щатна бройка, обявена със Заповед № 54/17.01.2023г. на Изпълнителния директор на ИА БСА и от комисия, назначена със Заповед № 117/07.02.2023г. на Изпълнителния директор на ИА БСА, в състав:

Председател: Рангел Кръстанов – Началник отдел АОСОК, Дирекция АООС и членове:  Марина Георгиева – Директор Дирекция АООС; Миглена Генкова – Началник отдел АЛ, Дирекция АООС; Християна Георгиева – за младши експерт – човешки ресурси; адв. Славина Анастасова - Вписана в АК София

          Съгласно разпоредбите на чл. 33, т. 1 и чл. 34 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсът е определен да се проведе с тест и интервю. В определения 14 дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на ИА БСА постъпи 1 /едно/ заявление за участие в конкурс, което е получено при спазване на изискванията на ЗДСл и НПКПМДСл.

Всеки от членовете на конкурсната комисия подписа декларация по чл. 9 и чл. 11 от НПКПМДСл. С решение съгласно протокол от 07.02.2023г., на основание чл. 20, ал. 5 от НПКПМДСл, до участие бе допуснат единствения заявил участие кандидат, а именно: Мария Николова Илиева – Йорданова. Конкурсната комисия е съставила протокол от 13.02.2023г., с който е определила системата за оценяване (с отстранена очевидна фактическа грешка, съгласно протокол от 16.03.2023г.), дата, място и час за провеждане на тест и интервю, за които кандидатът е уведомен, а именно: Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на дата 17.03.2023 г. /петък/  от 11:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 7 ,а с  успешно издържалите теста кандидати ще се проведе интервю на дата 17.03.2023 г. /петък/ от 15:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с адрес: гр. София, ул. „Д – р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 7.

В обявения ден и час за провеждане на етап тест кандидатът не се яви, а комисията изчака до 11:20 часа /20 минути/ и прекрати провеждането на етап тест, поради което няма успешно издържали етап тест и няма допуснати кандидати до етап интервю.

          Тъй като няма успешно представили се кандидати, конкурсната процедура приключва без класиране.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Рангел Кръстанов – Началник отдел АОСОК, Дирекция АООС  /П/

ЧЛЕНОВЕ:  

 1. Марина Георгиева – Директор Дирекция АООС;  /П/
 2. Миглена Генкова – Началник отдел АЛ, Дирекция АООС; /П/
 3. Християна Георгиева – за младши експерт – човешки ресурси; /П/
 4. адв. Славина Анастасова - Вписана в АК София   /П/

Кандидатствай