"Младши експерт – юрист" 1 щатна бройка дирекция АПФСО

Младши експерт

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Младши експерт – юрист“ –  1 щатна бройка в дирекция „Администативно-правно и финансово-стопанско обслужване“, при следните условия:

І. Кратко описание на длъжността:

Осъществява правно-нормативното обслужване на ИА БСА в съответствие с функциите си и осигурява точно спазване на нормативните актове при съобразяване с политиките на Агенцията както и други дейности, свързани с изпълнение на целите и политиките на ИА БСА, като подпомага директора на Дирекция АПФСО, главния секретар, заместник изпълнителния директор и изпълнителния директор на ИА БСА.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

  1. Минимални изисквания:
  • Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър
  • Професионален опит: ранг V младши

2. Допълнителни и специфични изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика:

  • Изисквана професионална област на висше образование: правни науки - специалност право
  • Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:

710,00 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

V. Документи за кандидатстване:

 

  • заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
  • декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
  • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.

     3. Лице за контакти: Владо Халачев, тел. 02/ 9766 410

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: www.nab-bas.bg.


Кандидатствай