"Главен експерт – човешки ресурси“ – 1 щатна бройка, Дирекция АПФСО

Главен експерт

Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Главен експерт – човешки ресурси“ –  1 щатна бройка в дирекция „Администативно-правно и финансово-стопанско обслужване“, при следните условия:

І. Кратко описание на длъжността:

Подпомага ръководството на ИА БСА при осъществяване на правомощията му за ефективно провеждане на политиката на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, като изпълнява основни и специфични дейности свързани с обезпечаване на човешките ресурси, съгласно действащите нормативни разпоредби. Отговаря за актуалността и състоянието на документацията по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите в Агенцията. Участва в дейността на дирекцията по изработване и провеждане на политиката на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” за улеснавяне ежедневните оперативни процедури по управление на човешките ресурси и възнаграждения. Събиране в реално време и в единна база данни пълна информация за цялостното състояние на човешките ресурси. Съкращане времето за извършване на необходимите справки и анализи за вземане на управленски решения за актуално, компетентно, ефективно и високо професионално управление при спазване на принципите на законност, целесъобразност, независимост, безпристрастност, публичност и прозрачност, като  подпомага директора дирекция АПФСО при организиране цялостното управление и подпомагане на изпълнителния директор при осъществяване правомощията му на орган по назначаване на държавни служители.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

  1. Минимални изисквания:
  • Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър
  • Професионален опит: 3 години професионален опит или ранг IV младши

2. Допълнителни и специфични изисквания, предвидени в утвърдената длъжностна характеристика:

  • Изисквана професионална област на висше образование: икономика, социални, стопански и правни науки;
  • Компютърна грамотност, владеене на чужд език е предимство.

ІІІ. Минимален размер на основната заплата:

790,00 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

V. Документи за кандидатстване:

 

  • заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители(НПКПМДС);
  • декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС;
  • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит или за придобит ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

VІ. Място и срок за подаване на необходимите документи:

1. Място на подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” - град  София, бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 7, деловодството, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 часа.

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: office@nab-bas.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

2. Срок: до 14-тия ден включително, от публикуване на обявата за конкурса.

     3. Лице за контакти: Владо Халачев, тел. 02/ 9766 410

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на агенцията: www.nab-bas.bg.


Кандидатствай