• Валиден от 28.08.2023
 • Валиден до 25.10.2025
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 11 ОВ
 • Лице за контакт Албена Амзина

Наименование на ООС: ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОРГАН при СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Юридическо лице: СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 21.11.2008
Област: Органи за валидация и верификация
Обхват: Верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, съгласно, Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 , Делегиран Регламент (ЕС) 2019/331 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842.


Офиси

 • София

  ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОРГАН при СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
  София 1784, Столична община, р-н Младост, бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес Център Мегапарк, ет.6, Офис „С”
  sgs_bulgaria@sgs.com
  Телефон: 02/91015, Факс: 02/9818143