• Валиден от 28.04.2017
  • Валиден до 28.10.2021
  • Статус Валиден сертификат
  • Сертификат № 12 ОВ
  • Лице за контакт Антон Атанасов Китипов

Наименование на ООС: ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОРГАН ПРИ ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД
Юридическо лице: ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД
Дата на първоначална акредитация: 21.11.2008
Област: Органи за валидация и верификация
Обхват: Верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, съгласно Регламент (EO) № 601/2012