• Валиден от 28.04.2023
 • Валиден до 28.04.2027
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 1 ЛИК
 • Лице за контакт Борис Михайлов

Наименование на ООС: ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ "СПЕКТРИ-ЛАБ"
Юридическо лице: СПЕКТРИ ЕООД
Дата на първоначална акредитация: 30.04.2019
Област: Лаборатирии за изпитване и калибриране
Обхват: Да извършва изпитване на: Шум в околна среда.

Да извършва калибриране на:
Акустични (звукови) калибратори.
Акустични (звукови) мултифункционални калибратори. Шумомери.
Персонални звукови дозиметри.


Офиси

 • София

  Лаборатория за изпитване и калибриране "СПЕКТРИ-ЛАБ“
  1700 гр. София, кв. Студентски комплекс, ул. „Баку“ 5А, офис 5-2,3
  spectri@spectri.net
  Телефон: (02) 963-0464, 963-2638, Факс: (02) 963-1074