• Валиден от 20.01.2023
 • Валиден до 30.11.2024
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 14 ОСП
 • Лице за контакт Георги Георгиев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД
Юридическо лице: БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ООД
Дата на първоначална акредитация: 30.11.2016
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Да извършва сертификация на продукти съгласно:
Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни OB на ЕС L 343, 14.12.2012.


Офиси

 • Пловдив

  ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД
  4004 , гр. Пловдив, район Южен, бул. „Кукленско шосе“ №30, ет.4
  biocertification2015@gmail.com
  Телефон: 02/44 14 242, Факс: