• Валиден от 21.12.2021
 • Валиден до 28.02.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 2 ОСП
 • Лице за контакт Красимир Кунчев

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ПРИ БАЛКАН БИОСЕРТ ООД
Юридическо лице: БАЛКАН БИОСЕРТ ООД
Дата на първоначална акредитация: 04.10.2005
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Биологично производство и продукти съгласно:
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007г., относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) №2092/91, OB на EC L 189 от 20 юли 2007;
Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 05 септември 2008, за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола, OB L 250, 18.09.2008;
Регламент за Изпълнение на Комисията (ЕО) №203/2012 от 8 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с подробни правила относно биологичното вино.

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.

*Акредитацията за Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 и Регламент за Изпълнение на Комисията (ЕО) №203/2012 е валидна до 31.12.2021г.
** След 01.01.2022г. е валидна акредитацията само по Регламент (ЕС) 2018/848.


Офиси

 • Пловдив

  ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ПРИ БАЛКАН БИОСЕРТ ООД
  бул. Княгиня Мария Луиза № 47, ет. 2, ап. А1
  office@balkanbiocert.com
  Телефон: 032/ 625 818, Факс: 032/ 625 888