• Валиден от 10.12.2021
 • Валиден до 23.12.2023
 • Статус Валиден сертификат
 • Сертификат № 11 ОСП
 • Лице за контакт ЮЛИАН ХРИСТОВ МАРИНОВ

Наименование на ООС: ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ
Юридическо лице: МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД
Дата на първоначална акредитация: 28.12.2015
Област: Органи по сертификация на продукти
Обхват: Да извършва сертификация на продукти, съгласно следния обхват:

Биологично производство и продукти съгласно:
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007г., относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) №2092/91, OB на EC L 189 от 20 юли 2007;
Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 05 септември 2008, за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола, OB L 250, 18.09.2008;

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.

*Акредитацията за Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 е валидна до 31.12.2021г.
** След 01.01.2022г. е валидна акредитацията само по Регламент (ЕС) 2018/848.


Офиси

 • Велико Търново

  OРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ
  гр. Велико Търново бул. България 14Б, ет. 1
  office@makom.bg
  Телефон: 062/600 547, Факс: